Τι αλλάζει στο θεσμό της Νομικής Βοήθειας (legal aid)

Ψηφίστηκε από την Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, ΙV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος».

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στο θεσμό της Νομικής Βοήθειας (legal aid). Συγκεκριμένα:

1. Κατοχυρώνεται νομοθετικά η παροχή πρόσθετης αποζημίωσης σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας. Με τη νέα ρύθμιση, εξορθολογίζεται και ενοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης και καταβολής αμοιβών στην παροχή νομικής βοήθειας, η οποία πλέον διεκπεραιώνεται εξολοκλήρου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ενώ μέχρι σήμερα για τις δίκες μακράς διάρκειας πραγματοποιείτο εξωδικαστικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα των αιτούντων συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου να κάνουν χρήση των διατάξεων για την παροχή νομικής βοήθειας.

3. Προβλέπεται η μετάθεση του χρόνου έκδοσης του φορολογικού παραστατικού από τους συμμετέχοντες δικηγόρους, στον χρόνο εκκαθάρισης, από τον χρόνο διενέργειας της δικαστικής παράστασης που ίσχυε μέχρι σήμερα ώστε να μην επιβαρύνονται με την καταβολή ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, πριν την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής οι δικαιούχοι δικηγόροι. Μέχρι σήμερα ο δικηγόρος έφερε τα άνω βάρη χωρίς να έχει εισπράξει την αμοιβή του, την οποία τελικά εισέπραττε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δυστυχώς το ζήτημα της μακρόχρονης καθυστέρησης καταβολής της νόμιμης αμοιβής συνεχίζει να παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.