ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ: Πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ), εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο/η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Οργανισμού: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45), όπου και θα υπάγεται οργανικά, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι αποδοχές της/του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθώς και η κατάταξή της/του σε μισθολογικά κλιμάκια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περίοδος υποβολής: 01/09/2021 – 01/10/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ,

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα, απευθύνοντάς την: στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας/ Τμήμα Διοικητικού, υπόψη (κας Βας. Μπιτσοπούλου 210-8392042).

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες και την προκήρυξη σε πλήρες κείμενο, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.