Πρόσβαση σε παραστατικά για έξοδα βουλευτικής επικουρίας των Ευρωβουλευτών

Τον Ιούλιο του 2015 υπεβλήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου μια σειρά αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049/2001. Οι αιτήσεις αυτές αφορούσαν τα «αντίγραφα φακέλων, εκθέσεων και άλλων σχετικών εγγράφων που περι[έ]γρ[α]φ[α]ν λεπτομερώς με ποιον τρόπο και σε ποιο χρονικό σημείο οι ευρωβουλευτές» κάθε κράτους μέλους «δαπάνησαν», κατά τη διάρκεια διάφορων χρονικών περιόδων μεταξύ Ιουνίου του 2011 και Ιουλίου του 2015, «τις αποζημιώσεις τους (έξοδα ταξιδίου, ημερήσιες αποζημιώσεις και αποζημιώσεις γενικών εξόδων)», έγγραφα που ανέφεραν «τα ποσά τα οποία τους [είχαν] καταβληθεί ως έξοδα βουλευτικής επικουρίας» και «το ιστορικό κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των ευρωβουλευτών που χρησιμοποιούντα[ν] ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων γενικών εξόδων» (στο εξής: ζητηθέντα έγγραφα).

Το Κοινοβούλιο απέρριψε τις αιτήσεις αυτές, αφενός, επισημαίνοντας ότι δεν είχε στη διάθεσή του ορισμένα από τα ζητηθέντα έγγραφα και, αφετέρου, κατά τα λοιπά, επικαλούμενο τη διττή βάση που συνίστατο στην εξαίρεση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1049/2001, σε συνδυασμό με το άρθρο 8, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και στον υπερβολικό διοικητικό φόρτο που συνεπαγόταν η επεξεργασία των αιτήσεων αυτών.

Η παραπάνω αποφάσεις προσβλήθηκαν ενώπιον του ΓενΔικΕΕ (υποθέσεις T‑639/15 έως T‑666/15 και T‑94/16), που εξέδωσε την 25-9-2018 απόφαση σχετικά, επικυρώνοντας τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Την απόφαση αυτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει καταρχάς ότι τα θεσμικά όργανα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, όταν η γνωστοποίηση θα υπονόμευε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Πράγματι, δεδομένου ότι όλα τα ζητούμενα έγγραφα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένα φυσικά πρόσωπα (δηλαδή βουλευτές του ΕΚ), το γεγονός και μόνον ότι τα δεδομένα αυτά συνδέονται στενά με δημόσια δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα αυτά δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα μπορεί ωστόσο να χορηγηθεί εάν ο αιτών καταδείξει ότι η μεταβίβαση είναι αναγκαία και αν δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι η μεταβίβαση αυτή μπορεί να βλάψει τα έννομα συμφέροντα του ενδιαφερομένου. Το Γενικό Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν πληρούται εν προκειμένω η πρώτη από τις δύο αυτές σωρευτικές προϋποθέσεις (η ανάγκη μεταβιβάσεως των στοιχείων). Οι προσφεύγουσες δεν απέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο η επίμαχη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εξασφάλιση επαρκούς αναθεωρήσεως των δαπανών που βαρύνουν τους βουλευτές του ΕΚ για την εκπλήρωση της εντολής τους, ιδίως για να επανορθώσουν τις υποτιθέμενες ανεπάρκειες των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών αυτών. Ομοίως, η επιθυμία εισαγωγής δημόσιας συζήτησης δεν αρκεί για να αποδείξει την ανάγκη διαβιβάσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι ένα τέτοιο επιχείρημα συνδέεται αποκλειστικά με τον σκοπό της αιτήσεως προσβάσεως στα έγγραφα. Τέλος, οι προσφεύγουσες δεν απέδειξαν ότι η μεταβίβαση αυτή είναι πρόσφορη και ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το Πρωτοδικείο υπενθυμίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, με τα επιχειρήματά τους, οι προσφεύγουσες δεν επιδιώκουν να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των επίδικων αποφάσεων, αλλά καταγγέλλουν, κατ ‘ουσίαν, τις ελλείψεις και την αναποτελεσματικότητα των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου. Δεν εναπόκειται στο Δικαστήριο να εκτιμήσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο διαφοράς που έχει υποβληθεί ενώπιόν του.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.