Αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης

Απόφαση ΔΕΕ στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑145/15 και C‑146/15: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αεροπορικής εταιρίας με την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε επιβάτη για ματαίωση ή καθυστέρηση της πτήσης του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 261/2004, ο τελευταίος δικαιούται να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Ο φορέας που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία της εφαρμογής του Κανονισμού περιορίζεται σε περίπτωση σχετικής αναφοράς σε καθήκοντα διαμεσολάβησης και δεν οφείλει να επιλύει τη διαφορά επιδικάζοντας αποζημίωση. Τέτοια εξουσία θα ενείχε τον κίνδυνο να προκύψουν αντιφατικές κρίσεις μεταξύ διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Νομικό πλαίσιο:

Το άρθρο 7, παράγραφος 1, του Κανονισμού 261/2004, το οποίο τιτλοφορείται «Δικαίωμα αποζημίωσης», έχει ως κατωτέρω:

“1.      Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο (ματαίωση/καθυστέρηση πτήσεως πάνω από τρεις ώρες), ο επιβάτης λαμβάνει αποζημίωση ύψους:

α)      250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1 500 χιλιομέτρων·

β)      400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιομέτρων·

γ)      600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α΄ ή β΄.

[…]”

Το άρθρο 16 του ίδιου αυτού κανονισμού, το οποίο τιτλοφορείται «Παραβάσεις», προβλέπει τα ακόλουθα:

“1.      Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον φορέα που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένες που βρίσκονται στο έδαφός του και για τις πτήσεις από τρίτες χώρες προς αερολιμένες σε αυτό το έδαφος. Όπου αρμόζει, ο φορέας αυτός λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για να καταστούν σεβαστά τα δικαιώματα των επιβατών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το φορέα που ορίζεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2.      Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, κάθε επιβάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα έχει ορισθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, ή σε οιοδήποτε αρμόδιο φορέα έχει ορίσει ένα κράτος μέλος, σχετικά με τυχόν παράβαση του παρόντος κανονισμού σε οποιοδήποτε αερολιμένα του εδάφους κράτους μέλους ή σχετικά με οιαδήποτε πτήση από τρίτη χώρα προς αερολιμένα του εδάφους κράτους μέλους.

3.      Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη μέλη για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.”

Περαιτέρω, στις αιτιολογικές σκέψεις 21 και 22 του Κανονισμού διαβάζουμε:

“21. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιβολής κυρώσεων για την παράβαση του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

22. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να εποπτεύουν τη γενική συμμόρφωση των αερομεταφορέων τους με τον παρόντα κανονισμό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα για την άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων. Η εποπτεία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα επιβατών και αερομεταφορέων να προσφεύγουν στα δικαστήρια σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου.”

Στην Ελλάδα, φορέας εποπτείας της εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Στοιχεία Επικοινωνίας εδώ.

Διαβάστε την απόφαση σε πλήρες κείμενο εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.