Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019

Την 26-4-2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της
δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη
μέλη της ΕΕ. 

Τα τρία βασικά στοιχεία, γύρω από τα οποία περιστρέφεται η έρευνα της Επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης, αναλύονται ως εξής:
Αποδοτικότητα: δείκτες σχετικά με τη διάρκεια των διαδικασιών, το ποσοστό διεκπεραίωσης και
τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων. Ποιότητα: δείκτες σχετικά με την προσβασιμότητα, όπως η νομική συνδρομή και τα δικαστικά έξοδα, την κατάρτιση, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των δικαστηρίων, τον
προϋπολογισμό, τους ανθρώπινους πόρους και τα πρότυπα σχετικά με την ποιότητα των δικαστικών
αποφάσεων.  Ανεξαρτησία: δείκτες σχετικά με την αντίληψη των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού για
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, με τις διασφαλίσεις ως προς τους δικαστές και με τις διασφαλίσεις
ως προς τη λειτουργία των εθνικών εισαγγελικών αρχών.

Τα βασικά πορίσματα της έκδοσης του 2019 περιλαμβάνουν:
Ορισμένες θετικές τάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής
δικαιοσύνης: Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι, σε διάστημα μιας οκταετίας (2010-2017),
παρατηρούνται θετικές εξελίξεις στα περισσότερα κράτη μέλη τα οποία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, προσδιορίστηκαν ως κράτη μέλη που αντιμετώπιζαν ειδικές προκλήσεις. Από το 2010, σε
όλα σχεδόν τα εν λόγω κράτη μέλη, η διάρκεια των πρωτοβάθμιων δικαστικών διαδικασιών
μειώθηκε ή τουλάχιστον παρέμεινε σταθερή. Επιπλέον, οι πρωτοβάθμιες διαδικασίες σε υποθέσεις
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαρκούν κατά μέσο όρο έως και ένα έτος.
Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις σ’ αυτόν τον τομέα, οι διαδικασίες
ενδέχεται να διαρκούν δύο ή περισσότερα έτη.

Οι προκλήσεις όσον αφορά την αντίληψη περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης
αυξάνονται: Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, στα δύο τρίτα
των κρατών μελών η αντίληψη περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το
2016. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η αντίληψη του κοινού για την ανεξαρτησία
μειώθηκε περίπου στα τρία πέμπτα των κρατών μελών[1]. Οι πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις και
πιέσεις είναι ο κύριος λόγος για την αντίληψη περί έλλειψης ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των
δικαστών. Σε ό,τι αφορά τις εθνικές εισαγγελικές υπηρεσίες, ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι
σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει η τάση συγκέντρωσης των διοικητικών εξουσιών όπως η
αξιολόγηση, η προαγωγή και η μετάθεση των εισαγγελέων σε μία ενιαία αρχή.

Ποιότητα της δικαιοσύνης: συνολικά, το 2017, οι συνολικές δαπάνες των γενικών κυβερνήσεων
για τα δικαστήρια παρέμειναν σταθερές σε όλη την ΕΕ. Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
δικαστικών αποφάσεων (με βάση δεδομένα των ευρωπαϊκών δικαστικών δικτύων), τα περισσότερα
δικαστήρια παρέχουν ειδική κατάρτιση στους δικαστές ως προς τη δομή και το ύφος του σκεπτικού
και της σύνταξης των αποφάσεων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι χρήστες των δικαστηρίων μπορούν
να ζητήσουν διευκρινίσεις ως προς τις δικαστικές αποφάσεις. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, η
ηλεκτρονική πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις έχει βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση
των αποφάσεων στον ανώτατο βαθμό δικαιοδοσίας: 19 κράτη μέλη δημοσιεύουν πλέον όλες τις
αποφάσεις σε αστικές/εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις.

Επόμενα στάδια
Τα ευρήματα του πίνακα αποτελεσμάτων για το 2019 ελήφθησαν ήδη υπόψη για την ανά χώρα
αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2019. Τα ευρήματα θα
τροφοδοτήσουν επίσης την κατάρτιση των προτάσεων της Επιτροπής για τις ανά χώρα συστάσεις του
2019.
Αυτές οι συστάσεις πολιτικής συζητούνται μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Οι ηγέτες της ΕΕ
θα τις εγκρίνουν τον Ιούνιο, και στη συνέχεια θα εκδοθούν από το Συμβούλιο τον Ιούλιο. Κατόπιν, οι
κυβερνήσεις θα ενσωματώσουν τις συστάσεις στα σχέδια μεταρρυθμίσεων και στους εθνικούς
προϋπολογισμούς τους για το επόμενο έτος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του EU Justice Scoreboard 2019, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.