Τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης B2C διαφορών

Την 15-2-2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, που προκύπτουν στο εσωτερικό κράτος μέλους ή σε διακρατικό επίπεδο. Η πλατφόρμα συνδέει τα μέρη με εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η πλατφόρμα είναι πολύγλωσση και φιλική στα νέα είδη […]

Continue reading »