Μεταπτυχιακά προγράμματα Νομικής Δημοκριτείου ακαδ. έτος 2017-2018

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη
με αριθ. 122/14-6-2017 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των οικείων Τομέων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

Α. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα κατά κατεύθυνση,
καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο
Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

1. Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου (αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5
δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις):
Μαθήματα: ι) Αστικό Δίκαιο, ιι) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ιιι) Ιστορία του
Δικαίου.
2. Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου (αριθμός
εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις):
Μαθήματα: ι) Δίκαιο της Επιχείρησης (Εταιρίες- Πτωχευτικό), ιι) Οικονομικό
Δίκαιο (Δίκαιο Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή)
3. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (αριθμός εισακτέων: 20
με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις):
Μάθημα: Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία.
4. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (αριθμός εισακτέων: 20
με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί και λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους χωρίς εξετάσεις):
Μαθήματα: ι) Συνταγματικό Δίκαιο, ιι) Διοικητικό Δίκαιο, ιιι) Φορολογικό Δίκαιο.

5. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών (αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5
δικαστικοί λειτουργοί και διπλωματικοί υπάλληλοι, χωρίς εξετάσεις):
Μαθήματα: ι) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, ιι) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ιιι) Δίκαιο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF
αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : secrpg@law.duth.gr, της Γραμματείας του
Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 30
Σεπτεμβρίου 2017, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη
μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
ι) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
ιι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ιιι) Αντίγραφο πτυχίου,
ιν) Αναλυτική Βαθμολογία,
ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής),
(επικυρωμένο αντίγραφο) και
νι) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στους χώρους διδασκαλίας και εξετάσεων του
Τμήματος Νομικής εντός του μηνός Οκτωβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα
ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ). Εξεταστέα
ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός
εάν με ανακοίνωση των οικείων Τομέων ορισθεί διαφορετικά.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης που επιλέγουν, το
οποίο, σε περίπτωση επιτυχίας τους, θα αποτελέσει το κύριο επιστημονικό τους
αντικείμενο. Η κατεύθυνση και το μάθημα που θα επιλέξουν θα δηλωθούν στο έντυπο της
αίτησής τους.
Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι
υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν
σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο
της αίτησής τους.
Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η
χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις κατευθύνσεις.
Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία κατεύθυνση.

Β. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί και ειδικά για την κατεύθυνση των
Διεθνών Σπουδών και για την κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής
Επιστήμης οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, αντίστοιχα, θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως
περιγράφεται ανωτέρω, επίσης για μια μόνο κατεύθυνση, από 15/9/2017 έως και
30/9/2017, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για
την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
ιv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η συνέντευξη για την επιλογή τους, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θα είναι
περισσότεροι από τους εισακτέους, θα γίνει το πρώτο 15μερο του Οκτωβρίου.

Γ. Όρισε ότι παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού
Διπλώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ομοταγές αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
να υποβάλουν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και όπως περιγράφεται ανωτέρω,
αίτηση για επιλογή τους άνευ εξετάσεων, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ιι) Αντίγραφο πτυχίου,
ιιι) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος
ιν) Αναλυτική Βαθμολογία,
ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής)
(επικυρωμένο αντίγραφο) και
νι) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία κατεύθυνση εκ των : α) Ιδιωτικού
Δικαίου, β) Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, γ) Δημοσίου Δικαίου
και Πολιτικής Επιστήμης και δ) Διεθνών Σπουδών.
Η επιλογή εισακτέων από την εν λόγω κατηγορία, πέραν του καθορισθέντος
αριθμού εισακτέων ανά Κατεύθυνση, είναι δυνητική και θα κριθεί, με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση των οικείων Τομέων, με βάση τις δυνατότητες κάθε Τομέα,
λαμβανομένου υπόψη και του αριθμού των αιτήσεων και με βασικό κριτήριο την συνάφεια
των τίτλων σπουδών των ενδιαφερομένων με τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Γενική επισήμανση: Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα
πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του
ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για
τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών
επιπέδων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.2531039892, 39898, 39897). 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *