Θέση διδασκαλίας για δίκαιο του πολέμου

Η Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 12/15-6-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μεταξύ άλλων και στο γνωστικό αντικείμενο “Δίκαιο του Πολέμου”.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195), όπως οι περιπτώσεις α΄ και γ΄ αυτής (ως παρ. 6), είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 58 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17), στη συνέχεια με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142), και ισχύει σήμερα, ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού ή ερευνητικού έργου, καθοριζομένου δια της συμβάσεως.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη επιστημόνων για τη διεξαγωγή διδακτικού/ εργαστηριακού/φροντιστηριακού έργου. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Το ύψος της αμοιβής για την πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για την πλήρη απασχόληση και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση, καλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 54636 Θεσσαλονίκη) από 24-6-2022 μέχρι και 5-7-2022.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.