Θέσεις νομικών στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) έχοντας υπόψη:
1. Το α. 69 ν. 2121/1993, όπως ισχύει,
2. Το π.δ. 311/1994, και ιδίως το άρθρο 12,
3. Τις γνωμοδοτήσεις του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 9392/2005, 12359/11.6.2014 και 4637/2018,
4. Την από 24/05/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά τη 276η συνεδρίασή
του
προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του:
Α) 3 θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών
Β) 1 θέσης Λογιστή για την κάλυψη μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών θα καλύψουν τρεις από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2α και το άρθρο 12 παρ. 1 εδ. γ του π.δ. 311/1994 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Α) Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών πρέπει να έχουν τα
ακόλουθα προσόντα:
– Πτυχίο Νομικής ΑΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και
– Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 29/06/2018,
ηλεκτρονική αίτηση στο email: protocol@opi.gr ή ιδιόχειρη αίτηση στα γραφεία του ΟΠΙ,
(Μετσόβου 5, 10682 Αθήνα, 2ος όροφος, υπόψη κου Ι. Αναγνωστόπουλου) υποβάλλοντας
βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογητικά (τα οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν πριν την πρόσληψή τους σε
περίπτωση που επιλεγούν):
Α) Για τις θέσεις ΠΕ Νομικών:
Α) Τίτλους σπουδών.
Β) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας
και απλά αντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
Γ) Για τους άρρενες υποψηφίους βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν
εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Δ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι έχουν παραιτηθεί από το δικηγορικό
τους λειτούργημα ή σε περίπτωση επιλογής τους θα παραιτηθούν από αυτό .
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν άλλη θέση ΠΕ Νομικού. Νομικοί που κατέχουν άλλη τέτοια θέση μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, εάν συνυποβάλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη θέση.

Για την επιλογή και την πρόσληψη στις ως άνω θέσεις θα ληφθούν υπόψη πέραν από τα ως
άνω απαιτούμενα η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστημονική τους κατάρτιση, η
εξειδίκευσή τους στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική τους πείρα, ενώ
επιπλέον για τις θέσεις ΠΕ Νομικών θα συνεκτιμηθούν οι γνώσεις στο δίκαιο πνευματικής
ιδιοκτησίας, το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι γνώσεις περισσότερων
της μίας ως άνω γλωσσών.

Ο Πρόεδρος και η Διευθύντρια του ΟΠΙ θα καλέσουν σε ατομική συνέντευξη όσους
υποψηφίους κρίνουν ως κατάλληλους για τις εν λόγω θέσεις.
Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν κατ’ αρχήν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
διάρκειας ενός (1) έτους.
Η αμοιβή θα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 εδ. γ του π.δ. 311/1994.
Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσας. Ο ΟΠΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην προβεί σε τελική πλήρωση
(όλων) των θέσεων. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.