Προκηρύχθηκε θέση Νομικού στον ΟΠΙ

Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της των κάτωθι θέσεων: […]

Α) 1 θέσης κλάδου ΠΕ Νομικών Απαιτείται:  Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,  Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής  Εξειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία ή στο ποινικό δίκαιο ή στο εμπορικό δίκαιο.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 5 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 8-1-2019, ηλεκτρονική αίτηση στο email: eyed@eyed.gr ή ιδιόχειρη αίτηση που θα αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης, (Σάμου 53, 15125 Μαρούσι, 2ος όροφος, με την ένδειξη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στην ΕΥΔΕ) υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά (τα οποία θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν πριν την πρόσληψή τους σε περίπτωση που επιλεγούν):

Για όλες τις θέσεις θα χρειασθούν να προσκομίσουν πριν προσληφθούν τα ακόλουθα: 1. Tους προβλεπόμενους ανά θέση τίτλους σπουδών 2. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας 3. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας 4. Για τους άρρενες υποψηφίους βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον απαιτείται για τη θέση.

Για τη θέση του κλάδου ΠΕ Νομικών επιπλέον θα χρειαστούν: (διαβάστε εδώ)

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *