Ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για το ΓΚΠΔ

Πηγή: http://www.moh.gov.gr

Το Υπουργείο υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συντονισμένη οργάνωση και προετοιμασία του συνόλου των εποπτευόμενων φορέων καθώς επίσης και των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) / General Data Protection Regulation – GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, προέβη, ως πρώτο βήμα, στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 37-39 του ΓΚΠΔ.

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας θα αναλάβει και το έργο της συνδρομής και του συντονισμού των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων, τους οποίους θα ορίσουν οι εποπτευόμενοι φορείς, όσον αφορά τις απαιτήσεις γενικής συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Ως δεύτερο βήμα, το Υπουργείο Υγείας προέβη στη σύνταξη σχετικής εγκυκλίου για την ενίσχυση των δράσεων συμμόρφωσης ως προς το ΓΚΠΔ. Η εγκύκλιος σαφώς δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση των δημόσιων φορέων, αλλά δύναται να αποτελέσει και μια προσπάθεια παροχής βασικών οδηγιών σχετικά με τη συμμόρφωση προς το ΓΚΠΔ και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, στη λογική της εθνικής προετοιμασίας του τομέα της υγείας και της ενδυνάμωσης της προστασίας των πολιτών έναντι της επεξεργασίας δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, το  Υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dpo@moh.gov.gr  και  gdpr@moh.gov.gr) για την επικοινωνία των πολιτών  με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου. Επίσης, πρόκειται να δημιουργήσει στο διαδικτυακό του τόπο (http://www.moh.gov.gr/articles/gdpr) ενότητα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της υγείας, με συνεχή εμπλουτισμό και της θεματικής υποενότητας «Συχνές Ερωτήσεις».

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.