Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών από τη Σχολή Δικαστών

Τίτλος Συνεδρίου: «Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης».

Ημερομηνία Διενέργειας: 19, 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο πρόγραμμα «Οι
Ειρηνοδίκες  ως  λειτουργοί  της  δικαιοσύνης»  να  υποβάλουν  αίτηση  μέχρι
08/09/2017.
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  43  του  ν.  3689/2008,  όπως  έχουν
αντικατασταθεί  και  ισχύουν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  18  του  ν.  3910/2011,  οι
εισηγητές πρέπει να είναι:
αα.  Εν  ενεργεία  δικαστικοί  λειτουργοί  με  βαθμό  τουλάχιστον  Παρέδρου  του
Συμβουλίου  Επικρατείας  ή  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  Εφέτη  ή  Αντεισαγγελέα
Εφετών  των  Πολιτικών  και  Ποινικών  Δικαστηρίων  και  Εφέτη  των  Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων.
ββ.  Μέλη  ΔΕΠ  ανώτατων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  από  τη  βαθμίδα  του
αναπληρωτή καθηγητή και άνω.

γγ.  Μέλη  διοικητικών  συμβουλίων  εγνωσμένου  κύρους  επιστημονικών  ενώσεων,
δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία
και  άλλοι  ημεδαποί  ή  αλλοδαποί  ειδικοί  επιστήμονες.  Σε  αυτούς  εντάσσονται  για
περιορισμένο  αριθμό  ωρών  διδασκαλίας  και  επίτιμοι  ανώτατοι  δικαστικοί
λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω
της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο.

 Σύμφωνα με την με αριθμό 41/11‐07‐2017 πράξη του Διευθυντή Κατάρτισης
και Επιμόρφωσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης της Ε.Σ.Δι. δύναται να
συμμετάσχουν ως εισηγητές στο εν λόγω σεμινάριο και Ειρηνοδίκες καθώς
και νέοι δικηγόροι που έχουν απασχοληθεί με τα θέματα που πρόκειται να
συζητηθούν, ως ειδικοί επιστήμονες.
Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στο  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  ως  εισηγητές
πρέπει να αποστείλουν έως τις 08/09/2017 στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  η  οποία  να  συνοδεύεται  από  τίτλο  και  διάγραμμα  της
ειδικότερης  θεματικής  που  προτίθενται  να  αναπτύξουν  καθώς  και  από  συνοπτικό
βιογραφικό.
Η ειδικότερη θεματική που θα αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναλύει
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:
 Εκουσία Δικαιοδοσία (σωματεία, διαθήκες κ.λ.π.)
 Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 Ασφαλιστικά μέτρα
 Τακτική διαδικασία
 Διαδικασία περιουσιακών διαφορών (αυτοκίνητα, εργατικές διαφορές κ.λ.π.)
 Μικροδιαφορές
 Αρμοδιότητες Πταισματοδικών και διαδικασία Προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι  υποψηφιότητες  θα  αξιολογηθούν  από  την  αρμόδια  οργανωτική  επιτροπή  του
επιμορφωτικού προγράμματος.
Επιπλέον,  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  εγγραφή  των  ενδιαφερομένων  στο
μητρώο εισηγητών της  Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *