Πιο εύκολη η προσφυγή λόγω PSI για αλλοδαπούς ομολογιούχους

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκολύνει του Γερμανούς ομολογιούχους να αποζημιωθούν για το PSI του 2012, οπότε αναγκάστηκαν να ανταλλάξουν τα ελληνικά κρατικά ομόλογά τους με νέα κρατικά ομόλογα σημαντικά μειωμένης ονομαστικής αξίας. Πράγματι, με απόφασή του επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 και C‑578/13 το ΔΕΕ απεφάνθη ότι, ως προς τις αγωγές Γερμανών ομολογιούχων κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, με αίτημα είτε την ανόρθωση της ζημίας τους λόγω PSI, είτε την εκπλήρωση από την εναγομένη των ληξιπρόθεσμων αρχικών συμβατικών υποχρεώσεών της, βρίσκει εφαρμογή ο Κανονισμός υπ’ αριθμ. 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Επομένως, τα επιληφθέντα δικαστήρια οφείλουν να επιδώσουν τις ασκηθείσες αγωγές στην εναγομένη απευθείας, χωρίς την ανάμιξη της διπλωματικής οδού ή την αυτενέργεια των εναγόντων.

handelsblatt

Είναι σημαντικό ότι ο Κανονισμός 1393/2007 δεν βρίσκει εφαρμογή αναφορικά με την ευθύνη κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Το ΔΕΕ όμως έκρινε ότι εν προκειμένω δεν είναι πρόδηλη η δράση του ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια άσκησης της δημόσιας εξουσίας του. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ότι οι ένδικες αγωγές “προδήλως δεν υπάγονται στην έννοια των αστικών ή εμπορικών υποθέσεων” και άρα ούτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.