Ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) αντί αποζημίωσης για ματαίωση πτήσης

Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 – Άρθρο 7, παράγραφος 3 – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Δικαίωμα επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης – Επιστροφή του αντιτίμου υπό τη μορφή ταξιδιωτικού κουπονιού – Έννοια της φράσης “εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης” – Διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου με τη χρήση εντύπου που είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του πραγματικού αερομεταφορέα

Continue reading »

Αποζημίωση επιβάτη λόγω στρες από αναγκαστική εκκένωση αεροσκάφους

ΔΕΕ C-111/21, της 20.10.2022: Ευρύτατη ερμηνεία του άρθρου 17 παρ. 1 Σύμβασης Μόντρεαλ, Ευθύνη αερομεταφορέων και σε περίπτωση διαταραχής μετατραυματικού στρες επιβάτη εξαιτίας της εκκένωσης αεροσκάφους λόγω έκτακτης ανάγκης

Continue reading »

Η έννοια της “ματαίωσης” πτήσης (Καν. 261/2004)

Μετάθεση της ώρας αναχώρησης της πτήσεως εκ μέρους του πραγματικού αερομεταφορέα σε χρόνο προγενέστερο του αρχικώς προγραμματισμένου.

Continue reading »

Η απεργία προσωπικού ως “έκτακτη περίσταση” για αζήμια ακύρωση πτήσης

Όπως προκύπτει από την απόφαση ΔΕΕ C‑28/20, σκ. 23-24 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία, η έννοια των «εκτάκτων περιστάσεων» στην διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 Κανονισμού 261/2004 πρέπει να τυγχάνει συσταλτικής ερμηνείας. Περιλαμβάνει δε τα γεγονότα εκείνα τα οποία, ως εκ της φύσεως ή των αιτίων τους, δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του οικείου αερομεταφορέα και επί των οποίων αυτός δεν έχει πραγματικό έλεγχο. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς και να εξετάζονται κατά περίπτωση. 

Continue reading »

Αξίωση επιβίβασης σε αεροπλάνο μετά το πέρας του boarding (#not)

Η αεροπορική εταιρία δεν οφείλει να επιβιβάσει επιβάτη μετά την ολοκλήρωση του boarding επειδή το αεροπλάνο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πύλη αναχώρησης

Continue reading »

Ενοχλητικοί επιβάτες & καθυστέρηση πτήσης: η ευθύνη του αερομεταφορέα

Μια χαριτωμένη υπόθεση έπεσε στα χέρια του ΔΕΕ, στα πλαίσια της οποίας το Δικαστήριο κλήθηκε να ερμηνεύσει τον Κανονισμό 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, καθυστέρησης ή ματαίωσης πτήσης. 

Continue reading »