Η µεταφορά της εταιρικής έδρας. ∆υνατότητες και Προβλήµατα

ΚΟΙΝΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

του Συνδέσµου Ελλήνων Εµ̟πορικολόγων και της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού ∆ικαίου και ∆ηµοσιονοµικών Μελετών

Πέµ̟πτη, 11 Μαΐου 2017, ώρα 16:00

Αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7, Αθήνα, 106 71

Θέµα: Η µεταφορά της εταιρικής έδρας. ∆υνατότητες και Προβλήµατα

Πρόγραµµα

Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Πρώτο ̟πάνελ:

Η µεταφορά της έδρας α̟πό ά̟ποψη εταιρικού δικαίου

Συντονιστής: Ευάγγελος Περάκης, Οµότιµος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Εµ̟πορικολόγων

Χάρης Παµ̟πούκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ και ∆ηµήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, ∆.Ν. ∆ικηγόρος, Ε̟πιστηµονικός συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆: «Η µεταφορά της έδρας κεφαλαιουχικών εταιριών στο ιδιωτικό διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο»

∆ιάλειµµα

∆εύτερο ̟πάνελ:

Η µεταφορά της έδρας α̟πό ά̟ποψη φορολογικού δικαίου

Συντονιστής: Πέτρος Χριστόφορος, ε̟π. Σύµβουλος Ε̟πικρατείας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού ∆ικαίου και ∆ηµοσιονοµικών Μελετών

Ανδρέας Τσουρουφλής, Λέκτορας φορολογικού δικαίου Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ – ∆ικηγόρος: «Φορολογικά ζητήµατα κατά τη µεταφορά ε̟πιχειρηµατικής δραστηριότητας α̟πό την Ελλάδα στην αλλοδα̟πή».

Βασίλης Βύζας, ∆ικηγόρος, LLM, Συνεταίρος της PwC: «Η ρήτρα κατά της φοροα̟ποφυγής και ο κίνδυνος ενεργο̟ποίησής της κατά τη µεταφορά της ε̟πιχειρηµατικής δραστηριότητας α̟πό την Ελλάδα στην αλλοδα̟πή».

Κλείσιµο: Γιώργος Πιτσιλής, ∆ιοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων: «Σχόλια και ̟προβληµατισµοί ως ̟προς το φαινόµενο της µεταφοράς ε̟πιχειρηµατικής δραστηριότητας». 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.