Νέος γενικός εισαγγελέας στο ΔΕΕ μετά την αποχώρηση της Αγγλίδας Eleanor Sharpston

Συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους
γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή

Η Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών (εφεξής «συνδιάσκεψη»)
υπενθυμίζει ότι, με την απόφαση 2013/336/ΕΕ, το Συμβούλιο όρισε σε έντεκα τον αριθμό των
γενικών εισαγγελέων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνδιάσκεψη υπενθυμίζει,
επίσης, ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 50
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο
αποχωρούν κράτος μέλος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης.
Οι τρέχουσες εντολές των μελών των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης
που έχουν διοριστεί, οριστεί ή εκλεγεί λόγω της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου ως κράτους
μέλους της Ένωσης θα τερματιστούν αμέσως μόλις οι Συνθήκες παύσουν να ισχύουν για το
Ηνωμένο Βασίλειο, ήτοι από την ημερομηνία της αποχώρησης.

Η συνδιάσκεψη σημειώνει ότι, αυτοστιγμεί, η μόνιμη θέση του γενικού εισαγγελέα που είχε
παραχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη δήλωση αριθ. 38 που προσαρτάται στην τελική πράξη
της διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία θέσπισε τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα ενσωματωθεί στο
εκ περιτροπής σύστημα των κρατών μελών για τον διορισμό των γενικών εισαγγελέων. Το εκ
περιτροπής σύστημα θα περιλαμβάνει επομένως έξι γενικούς εισαγγελείς. Η συνδιάσκεψη
επισημαίνει ότι, με βάση τη σειρά πρωτοκόλλου, το επόμενο επιλέξιμο κράτος μέλος είναι η
Ελληνική Δημοκρατία (εφεξής «Ελλάδα»).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί ο διορισμός και
προκειμένου να τηρηθεί ο κανόνας για τη μερική ανανέωση των μελών του Δικαστηρίου ανά
τριετία όσο και ο κανόνας σχετικά με την εξαετή διάρκεια των θητειών τους, που αναφέρονται στο
πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 253 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η συνδιάσκεψη συμφωνεί ότι η θητεία του προτεινόμενου από την Ελλάδα γενικού
εισαγγελέα για την κενή θέση γενικού εισαγγελέα θα λήξει κατά την ημερομηνία της επόμενης
μερικής ανανέωσης των μελών του Δικαστηρίου, ήτοι στις 6 Οκτωβρίου 2021. Η συνδιάσκεψη
συμφωνεί επίσης ότι η Ελλάδα θα προτείνει την ανανέωση αυτής της θητείας για περίοδο έξι ετών,
δηλαδή από την 7η Οκτωβρίου 2021 έως την 6η Οκτωβρίου 2027.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.