Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ

Από τις 30.06.2016 και μέχρι την 13.07.2016 βρίσκεται αναρτημένο στο site της Βουλής προς δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο:

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και άλλες διατάξεις

Το νομοσχέδιο αυτό ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/54/ΕΕ και ορίζει ως φορέα προώθησης της αρχής ίσης μεταχείρισης το Συνήγορο του Πολίτη, επικουρούμενο από νεοσυσταθείσες ή μη υπηρεσίες.

Πλέον αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 21-25 του νομοσχεδίου:

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «Εθνικός Μηχανισμός»).

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, με γνώμονα την εξειδίκευσή τους σε θέματα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα συζητούμενα θέματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα των ως άνω, δύναται εκπρόσωπός τους να καλείται και να συμμετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού .

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Το σχεδιασμό πολιτικών προς διασφάλιση της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη χώρα.
β. Την εποπτεία της εφαρμογής της νομολογίας του ΕΔΔΑ από τη Διοίκηση και εν γένει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο με σκοπό την διασφάλιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών.
2. Ο Εθνικός Μηχανισμός ιδίως:
α. Απευθύνει προς την Διοίκηση κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις και προτείνει μέτρα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τις συστάσεις των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
β. Μεριμνά για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών.
γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διαρκή και πλήρη ενημέρωση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών επί της νομολογίας του ΕΔΔΑ σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και για την επιμόρφωση των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέματα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.