Δεν υπάρχει “δανική φέτα” λέει το ΔΕΕ

Επιχειρήσεις με έδρα τη Δανία εξάγουν προς τρίτες χώρες τυρί υπό τις ονομασίες «φέτα», «δανική φέτα» και «δανικό τυρί φέτα», μολονότι τα προϊόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΠΟΠ «φέτα». Παρά τα αιτήματα των ελληνικών αρχών, οι δανικές αρχές αρνήθηκαν να θέσουν τέρμα στην πρακτική αυτή, θεωρώντας ότι δεν είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης διότι, κατά την άποψή τους, ο κανονισμός 1151/2012 έχει εφαρμογή μόνο στα προϊόντα τα οποία πωλούνται εντός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν απαγορεύει στις δανικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την ονομασία «φέτα» για τον προσδιορισμό του δανικού τυριού που εξάγεται σε τρίτες χώρες όπου η συγκεκριμένη ονομασία δεν προστατεύεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο ΔΕΕ ζητώντας από αυτό να διαπιστώσει ότι το Βασίλειο της Δανίας, παραλείποντας να λάβει μέτρα για την πρόληψη και την παύση της χρήσης της ονομασίας «φέτα» από Δανούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων για τον προσδιορισμό τυριού το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχουν δημοσιευθεί στον κανονισμό (ΕΚ) 1829/2002 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 όσον αφορά την ονομασία «φέτα», παρέβη το άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 και με το άρθρο 4 του κανονισμού 1151/2012.

Με την απόφασή του C-159/20 που εκδόθηκε χθες (18-7-2022) το ΔΕΕ απεφάνθη ότι:

Ομολογουμένως, ο κανονισμός 1151/2012 δεν αναφέρει ρητώς ότι έχει εφαρμογή και στα προϊόντα που παρασκευάζονται στην Ένωση με σκοπό την εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες. Εντούτοις, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του γενικού και μονοσήμαντου χαρακτήρα των άρθρων 13, 36 και 37 του κανονισμού 1151/2012, τα οποία δεν προβλέπουν καμία παρέκκλιση για τα προϊόντα αυτά, καθώς και του γεγονότος ότι οι στόχοι εξασφάλισης δίκαιων αποδόσεων στους παραγωγούς και διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ορίζονται σαφώς στα άρθρα 1 και 4 του ίδιου κανονισμού, προκύπτει ότι το άρθρο 13, παράγραφος 3, του κανονισμού είναι σαφές και μη διφορούμενο. Επιβάλλει δε αυτό στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά μέτρα ώστε να προλαμβάνουν και να θέτουν τέρμα στη χρήση ΠΟΠ ή ΠΓΕ για τον προσδιορισμό προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και παρασκευάζονται στο έδαφός τους, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.