ΔΕΕ: 10.000.000 ευρώ η “λυπητερή” για κακοδιαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα

Με την απόφαση C-584/14 της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 το ΔΕΕ τιμωρεί τη χώρα μας, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί ακόμα με την απόφασή του C-286/09 της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 περί παράβασης από την Ελλάδα των Οδηγιών 2006/12 και 1999/31 για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Τη μη πλήρη συμμόρφωση της χώρας μας με την παραπάνω απόφαση είχε διαπιστώσει η Επιτροπή το 2013, οπότε με έγγραφο οχλήσεως από 25.1.2013 ζήτησε από την Ελλάδα εξηγήσεις. Τελικά η Επιτροπή προσέφυγε στο ΔΕΕ.

Με την προσφυγή της η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μολονότι ορισμένα εκ των κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, φαίνεται να έχουν περιληφθεί στην ελληνική νομοθεσία και, ιδίως, στην εγκύκλιο 18/2011, ενώ, εξάλλου, χάρτες καθιστούν δυνατό τον ακριβή προσδιορισμό της θέσεως των διαφόρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, εντούτοις για διάφορους λόγους το σχέδιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί, οι δε ελληνικές αρχές δεν έχουν μέχρι τούδε υποβάλει σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι απλές διοικητικές πρακτικές, οι οποίες εκ φύσεως δύνανται να μεταβάλλονται κατά βούληση της Διοικήσεως και στερούνται επαρκούς δημοσιότητας, δεν μπορούν να θεωρούνται προσήκουσα εκπλήρωση της υποχρεώσεως μεταφοράς οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη. Ως εκ τούτου, εγκύκλιος δεν δύναται να υποκαταστήσει υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά άλλωστε την αιτίαση περί απουσίας ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο να χαρακτηρίζεται από τη χρήση των καταλληλότερων μεθόδων για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, συμφώνως προς το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/689, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/12, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, παρά τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και την έκδοση ορισμένων αποφάσεων χορηγήσεως αδειών για τις λοιπές εγκαταστάσεις, το δίκτυο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «ολοκληρωμένο και κατάλληλο» κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι και οι ελληνικές αρχές παραδέχονται πως το 33 % των επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα δεν υποβάλλεται σε κατάλληλη διαχείριση.

Το ΔΕΕ έκανε δεκτές τις παραπάνω αιτιάσεις και απέρριψε το επιχείρημα της χώρας μας ότι τα εσωτερικά της προβλήματα και ιδίως η κρίση που βιώνει την απέσπασαν από την τήρηση των υποχρεώσεών της. Κατά το ΔΕΕ τέτοιοι λόγοι δεν δικαιολογούν την παραβίαση υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό δίκαιο.

Ακολούθως, το Δικαστήριο μας επέβαλε ποινή 30.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης εφαρμογής των μέτρων που διέτασσε η απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τερματισμού της συνεχιζόμενης παράβασης από τη χώρα μας. Σύνολο λογαριασμού 10.000.000 ευρώ.

Εν ολίγοις, enough is enough…

Ιδού και η απόφαση σε πλήρες κείμενο.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.