Συνέδριο: ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ-
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Kατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελλήνων
Εµπορικολόγων, το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εµπορικού ∆ικαίου θα διεξαχθεί στην
πόλη του Καρπενησίου και συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
«Hotel Spa MONTANA», την 20η, 21η και 22α Οκτωβρίου 2017 µε θέµα:

«ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ»

Ειδικότερα οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν το απόγευµα της Παρασκευής,
20.10.2017 και ώρα 18:30 και θα λήξουν το µεσηµέρι της Κυριακής, 22.10.2017
έως την 14:30.
Τα θέµατα των εισηγήσεων των επί µέρους θεµατικών ενοτήτων, καθώς και οι
Πρόεδροι των συνεδριών, οι Εισηγητές και οι παρεµβαίνοντες έχουν ως
ακολούθως:

I. Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017.
17:15: ∆ηλώσεις συµµετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου
18:15: Έναρξη Συνεδρίου –Χαιρετισµοί
18:30: Γενικές εισηγήσεις:
Πρόεδρος: Βασίλειος Γκαρίλας, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας.
1. Οι µεταλλάξεις του δικαίου της αφερεγγυότητας: Ευάγγελος Περάκης, Οµ.
Καθηγητής ΕΚΠΑ.
2. Οι πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις στο Πτωχευτικό ∆ίκαιο: Νικόλαος
Τέλλης, Καθηγητής AΠΘ.
∆είπνο καλωσορίσµατος ώρα 21.00

II. Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017, ώρα 09.30
Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας
Πρόεδρος: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής ∆ΠΘ
1. Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση: Εµµανουήλ Μαστροµανώλης, Επίκ.
Καθηγητής ΕΚΠΑ.
2. Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήµερα: Θεόδωρος Κουλουριάνος,
∆.Ν., ∆ικηγόρος, Ειδικός Επιστήµονας ∆ΠΘ
3. Η αστική ευθύνη των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών έναντι των
πιστωτών: Στέργιος Φράστανλης, ∆.Ν. (Αµβούργο), ∆ικηγόρος,
Α.Σ.Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες
∆ιάλειµµα καφέ ώρα 11.00
4. ∆ιανοµές προς τους πιστωτές: Παναγιώτης Μάζης, ∆.Ν., ∆ικηγόρος
5. Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία:
∆ηµήτριος Αυγητίδης, Καθηγητής ∆ΠΘ.
Συζήτηση

III. Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017, ώρα 18.30
Στρογγυλό τραπέζι : Συλλογικές διαδικασίες και µεταβίβαση της επιχείρησης
Συντονιστής: Γεώργιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Εφετών
Συµµετέχοντες:
1. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλµένος Γεν.∆/ντής Alpha Bank
2. Νικόλαος Ελευθεριάδης, Επ.Καθηγητής ΑΠΘ
3. Γεώργιος Λεβέντης, Οµ.Καθηγητής ΕΚΠΑ
4. Ματθίλδη Χάρισµα, ∆ικηγόρος
5. Παρέµβαση: Ιωάννα Καλαντζάκου, ∆ικηγόρος

IV. Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017 , ώρα 09.30
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες
Πρόεδρος: Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
1. Η σηµερινή φυσιογνωµία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία του «prepack»
Χριστίνα Χριστοπούλου-Καραφλού, Λέκτορας Παντείου
Πανεπιστηµίου
2. Aυτοδίκαιη αναστολή ατοµικών διώξεων και προληπτικά µέτρα στη
διαδικασία εξυγίανσης: Βασίλειος Χατζηιωάννου, Επίκ.Καθηγητής ∆ΠΘ.
3. Παράκαµψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και µετόχων (holdout) κατά
την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συµφωνίας: Ρήγας
Γιοβαννόπουλος, Επίκ.Καθηγητής ΑΠΘ
∆ιάλειµµα καφέ: ώρα 11.00
4. Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017):
Ιωάννης Μούργελας, ∆ικηγόρος
5. Ζητήµατα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθµιση οφειλών (ν. 4472/2017):
Αλέξανδρος ∆ηµάκης, Επίκ.Καθηγητής ΕΚΠΑ
Συζήτηση
Συµπεράσµατα

∆ικαίωµα συµµετοχής / Συνεδριακός φάκελλος
Το δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο ορίστηκε: α) Για τα µέλη του Συνδέσµου στο
ποσό των 60€, στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος (καθώς και τα πρακτικά
του 26ου συνεδρίου µε τίτλο «Οι όµιλοι επιχειρήσεων»), β) Για τα µη µέλη στο ποσό
των 80€, στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος, γ) Για τους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 35€ στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός
φάκελος.
∆ιευκρινίζεται ότι ο συνεδριακός φάκελος θα περιέχει τις εισηγήσεις και τις
παρεµβάσεις σε ηλεκτρονική µορφή. Επί πλέον στα ενήµερα µέλη του ΣΕΕ θα διατεθεί
ο τόµος των πρακτικών του 26ου συνεδρίου µε τίτλο «Οι όµιλοι επιχειρήσεων».
∆είπνο καλωσορίσµατος
Επίσης, αµέσως µετά την λήξη της πρώτης συνεδρίας (Παρασκευή, 20.10.2017), θα
παρατεθεί δείπνο καλωσορίσµατος στους συνέδρους, στον χώρο του Ξενοδοχείου
“Montana”. Για τα συνοδεύοντα πρόσωπα που επιθυµούν να παρευρεθούν ορίστηκε
συµβολική συµµετοχή στο ποσόν των 20 ευρώ. Παρακαλούνται οι Σύνεδροι, για λόγους
διευκόλυνσης της οργάνωσης, να δηλώσουν την συµµετοχή των συνοδευόντων
προσώπων είτε κατά την εγγραφή τους είτε έως την 10.10.2017 στην διεύθυνση :
info@syneemp.gr & charismamatthildi@outlook.com

Εγγραφή στο Συνέδριο
Επισηµαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών για τους
συνέδρους.
Για την καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής και εγγραφής στο Συνέδριο υπάρχει
δυνατότητα καταθέσεως κατά περίπτωση του οικείου ποσού, αναλόγως της ιδιότητας
του συµµετέχοντος, στον τηρούµενο από τον ΣΕΕ τραπεζικό λογαριασµό στην ΕΤΕ µε
τα ακόλουθα στοιχεία:
Τραπεζικός Λογαριασµός 155/29613851 Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 8201101550000015529613851
∆ικαιούχος : Σύνδεσµος Ελλήνων Εµπορικολόγων
Στο παραστατικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του
καταθέτη και η αιτιολογία: 27ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Σ.Ε.Ε, στην συνέχεια δε να αποστέλεται
αυτό (παραστατικό τραπέζης) στο e-mail: charismamatthildi@outlook.com,
προκειµένου να καταχωρηθεί κατά σειρά προτεραιότητoς η εγγραφή,
ή
να απευθυνθείτε στην Ταµία του ΣΕΕ κ. Ματθίλδη Χάρισµα (∆ικηγορικό Γραφείο
Ματθίλδης ∆. Χάρισµα & Συνεργατών -Πανεπιστηµίου 64, 8ος όροφος -Τηλ. 210-
3818956, fax 210- 3818473, e-mail: charismamatthildi@outlook.com) από την 11η
Σεπτεµβρίου έως και την 13η
Οκτωβρίου 2017 και κατά τις ώρες από 10:00 έως
16:00. Πληροφορίες στα τ/φ: 210-3818956, 210-3318170. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *