Ανυπόστατο ενόρκων βεβαιώσεων-ελαττώματα κλητεύσεως αντιδίκου

Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου 136ΤΜ/2021 (ως εφετείο): Μη λήψη υπόψη προσκομιζόμενων μετ’ επικλήσεως ενόρκων βεβαιώσεων λόγω ελαττωμάτων στην κλήτευση του αντιδίκου – Ανυπόστατο/Ανυπαρξία ένορκης βεβαίωσης  

Απόσπασμα:

“Δεν ελήφθησαν υπόψη για τη διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης οι προσκομισθείσες στην πρωτοβάθμια δίκη ένορκες βεβαιώσεις, ήτοι:

α) Η προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από την ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα […] ένορκη βεβαίωση της μάρτυρα Χ, που δόθηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Ψ, γιατί στην από […] κλήτευση του αντιδίκου της για να παραστεί κατά τη λήψη της βεβαίωσης η ενάγουσα δεν ανέφερε το επάγγελμα της μάρτυρα, όπως επιτάσσει το άρθρο 422 παρ.1 ΚΠολΔ, παράλειψη εξαιτίας της οποίας η ένορκη βεβαίωση καθίσταται ανυπόστατη και δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΓΙ 1175/2019 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 927/2017 ΝΟΜΟΣ και Νίκας Ν. Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας παράγραφος 87 αριθμός 6, Μαντή Π, Τροποποιήσεις στο δίκαιο της απόδειξης, ΕλλΔνη 2017 σελ.1028, Γιαννόπουλου Π. – Τριανταφυλλίδη Χρ., Οι τροποποιήσεις του Ν.4335/2015 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο πεδίο του δικαίου αποδείξεως ΕλλΔνη 2016 σελ. 672).

β) Η προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από την ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα […] ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα Χ, η οποία δόθηκε ερήμην του εναγόμενου ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Ψ δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί δόθηκε σε άλλη ώρα από αυτή που αναφέρονταν στην κλήτευση του εναγόμενου. Συγκεκριμένα, ο εναγόμενος με την […] έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών […] κλητεύθηκε για να παραστεί στη λήψη της ανωτέρω ένορκης βεβαίωσης που θα λάμβανε χώρα στις […] ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30. Πλην όμως η βεβαίωση τελικά δόθηκε στις 19:10 της ίδιας ημεροχρονολογίας, χωρίς να αναφέρεται στην παραπάνω ένορκη βεβαίωση, ότι η καθυστέρηση πέραν του ανεκτού χρονικού διαστήματος των 15 λεπτών οφείλεται σε εμφιλοχωρήσασα υπηρεσιακή απασχόληση του συμβολαιογράφου ή σε λόγους προσωρινής αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του, και επομένως δεν πληρούται η απαιτούμενη, από τη διάταξη του άρθρου 422 παρ.1 ΚΠολΔ προϋπόθεση της προηγούμενης νομότυπης κλήτευσης του αντιδίκου της ενάγουσας και ήδη εκκαλούσας, για αυτό και η ανωτέρω βεβαίωση είναι ανύπαρκτη ως αποδεικτικό μέσο (ΟλΑΠ 20/2004 ΝοΒ 2005 σελ.65, ΑΠ 1709/2005 ΝΟΜΟΣ και Μαργαρίτης Μ. Ερμηνεία ΚΠολΔ άρθρο 270 αριθμός 22, Νίκας Ν. Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας παράγραφος 87 αριθμός 4).

γ) Η προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από τον εναγόμενο και ήδη εφεσίβλητο […] ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα Χ, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί η κλήτευση της αντιδίκου του έγινε εκπρόθεσμα, καθώς η σχετική κλήση επιδόθηκε σε αυτή στις 6-10-2019 ημέρα Πέμπτη, ενώ η ένορκη βεβαίωση λήφθηκε στις 10-10-2019, ημέρα Δευτέρα, συνεπώς μεταξύ της κλήτευσης και της λήψης της βεβαίωσης δεν μεσολάβησαν δύο εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 422 παρ.1 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το Σάββατο δεν θεωρείται εργάσιμη ημέρα (144 παρ.3 ΚΠολΔ).”

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.