Παραδεκτή η διόρθωση της αγωγής στην επαναληπτική συζήτηση (254 ΚΠολΔ)

Σύμφωνα με το άρθρο 224 ΚΠολΔ με τις προτάσεις που κατατίθενται ενώπιον του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, ο ενάγων μπορεί να συμπληρώσει, διευκρινίσει ή διορθώσει τους ισχυρισμούς του, αρκεί να μην μεταβάλλεται η βάση της αγωγής. Επομένως μέχρι του χρονικού και διαδικαστικού αυτού σημείου μπορεί να καλυφθεί η λεγόμενη πραγματική αοριστία μιας αγωγής.

Η πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση ΠΠρΣύρου 45/2001, που σας προωθούμε, ορίζει ότι την παραπάνω ευχέρεια ο ενάγων διατηρεί και μετά την πρώτη συζήτηση της αγωγής του, εφόσον διαταχθεί επανάληψη της συζήτησης από το δικαστήριο κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ. Η επαναληπτική αυτή συζήτηση θεωρείται συνέχεια της πρώτης. Διαβάστε το ακόλουθο απόσπασμα της εν λόγω απόφασης:

ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΣΥΡΟΥ 45/2001 (ΑΡΧΝ 2002/97)

 

[…] Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1

στοιχ. α` και παρ. 2 στοιχ. β`, για την πληρότητα του δικογράφου της

αγωγής απόδοσης μισθίου, πρέπει να διαλαμβάνονται στο δικόγραφό της τα αναγκαία στοιχεία της ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντος και της ιστορικής της βάσης. Ειδικότερα, ο νέος κτήτορας μισθίου επαγγελματικής μισθώσεως, ο οποίος απέκτησε τούτο κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης, ως υπεισερχόμενος ex lege στη μισθωτική σχέση, αρκεί να αναφέρει στην αγωγή του την ιδιότητά του ως εκμισθωτή και τον τρόπο που αυτή αποκτήθηκε, χωρίς ν` απαιτείται να εξειδικεύεται στο ανωτέρω δικόγραφο ο τρόπος της διαδοχής του (ενάγοντος) στην κυριότητα του μισθίου. Το στοιχείο αυτό, το οποίο αφορά την ποιοτική ή ποσοτική αοριστία της αγωγής, και όχι τη νομική της αοριστία, ενόψει των, ως άνω, ελλειπτικών έστω, αναφορών, στο δικόγραφο της αγωγής, παραδεκτά, χωρίς να

μεταβάλλεται η βάση της συμπληρώνεται με τις προτάσεις της πρώτης

συζήτησης (βλ. σχετ. ΑΠ 584/2000, ΕλΔ/νη 41, 1642, ΕφΑθ 7395/1998 Ελ.

Δ/νη 40,1104).

Εξάλλου, όταν το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 254 ΚΠολΔ, διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η εξουσία του οριοθετείται έως το αμετάβλητο της αγωγικής βάσης, και συνεπώς συμπληρώσεις, διευκρινίσεις και διορθώσεις είναι επιτρεπτές, εφόσον μπορούσαν να προταθούν έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο (βλ. ΕφΑθ 3050/80, Δ 11.532). […]

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.