Αμοιβαία αναγνώριση γονικής σχέσης στην ΕΕ & για γονείς ίδιου φύλου

Απόφαση ΔΕΕ C-490/20 της 14/12/2021: Η καταχώρηση προσώπων ιδίου φύλου ως γονέων τέκνου σε κράτος μέλος δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές σε όλη την ΕΕ

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου, πιστοποιητικό γεννήσεως που έχει εκδοθεί στην Ισπανία εμφανίζει ως γονείς του τέκνου δύο μητέρες, χωρίς να ξεχωρίζει ποια είναι η βιολογική. Αμφότερες οι γυναίκες είναι πολίτες της Ένωσης. Η μία εξ αυτών, βουλγαρικής υπηκοότητας, αντιμετώπισε την άρνηση των βουλγαρικών αρχών να αναγνωρίσουν την εγκυρότητα του εν λόγω πιστοποιητικού γεννήσεως, προκειμένου να εκδόσουν ταυτότητα για το τέκνο της. 

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, το άρθρο 9 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.  Η προσωπική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται οι κανόνες που είναι σχετικοί με τον γάμο και τη γονική σχέση, αποτελεί τομέα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το δε δίκαιο της Ένωσης δεν θίγει την αρμοδιότητα αυτή. Επομένως, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβλέπουν ή να μην προβλέπουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, καθώς και τη δυνατότητα των εν λόγω προσώπων να αποκτήσουν την ιδιότητα των γονέων.

Εφόσον οι ισπανικές αρχές διαπίστωσαν νομίμως την ύπαρξη γονικής σχέσεως, βιολογικής ή νομικής φύσεως, μεταξύ του τέκνου και των δύο γυναικών, και τη βεβαίωσαν στο πιστοποιητικό γεννήσεως που εξέδωσαν, το σύνολο των κρατών μελών πρέπει να αναγνωρίζει τις γυναίκες αυτές ως γονείς του ανηλίκου, που είναι εξίσου πολίτης της Ένωσης. Υπό την ιδιότητά τους αυτή, έχουν αμφότερες εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου και το δικαίωμα να το συνοδεύουν κατά την άσκηση του δικαιώματός του ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21 ΣΛΕΕ και της Οδηγίας 2004/38. 

Η απόφαση σε πλήρες κείμενο εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.