Δέσμη μέτρων της Κομισιόν για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 μια νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και για τις λιανικές πληρωμές, καθώς και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Η δέσμη μέτρων θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρώπης στον χρηματοοικονομικό τομέα, ανοίγοντας τον δρόμο για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων. Θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις σύγχρονες πληρωμές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα συνίσταται σε μια στρατηγική για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, μια στρατηγική για τις λιανικές πληρωμές, νομοθετικές προτάσεις για ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και προτάσεις για ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Πιο συγκεκριμένα:

Στρατηγική για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: προς έναν ευρωπαϊκό χώρο χρηματοοικονομικών δεδομένων – νέοι τρόποι διοχέτευσης της χρηματοδότησης στις ΜΜΕ – καλύτερα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για τους καταναλωτές

Στόχος της στρατηγικής για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα είναι να καταστήσει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της Ευρώπης πιο φιλικές προς την ψηφιακή τεχνολογία και να τονώσει την υπεύθυνη καινοτομία και τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Θα μειώσει τον κατακερματισμό στην ψηφιακή ενιαία αγορά, έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να επεκταθούν και να αναπτυχθούν. Θα διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή, για εφαρμογές όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών. Η διαχείριση των δεδομένων βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της σημερινής στρατηγικής. Σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική της Επιτροπής για τα δεδομένα, στόχος των σημερινών μέτρων είναι να προωθηθούν η ανταλλαγή δεδομένων και η ανοικτή χρηματοδότηση, παράλληλα με τη διατήρηση των πολύ υψηλών προτύπων της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Τέλος, η στρατηγική αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είτε πρόκειται για παραδοσιακές τράπεζες είτε για εταιρείες τεχνολογίας: ίδια δραστηριότητα, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες.

Μια στρατηγική λιανικών πληρωμώνσύγχρονες και οικονομικά αποδοτικές πληρωμές

Η στρατηγική έχει ως στόχο να προσφέρει ασφαλείς, ταχείες και αξιόπιστες υπηρεσίες πληρωμών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Θα διευκολύνει τους καταναλωτές να πληρώνουν στα καταστήματα και θα καταστήσει ασφαλείς και εύκολες τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιδιώκει την επίτευξη ενός πλήρως ολοκληρωμένου συστήματος λιανικών πληρωμών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων λύσεων άμεσων διασυνοριακών πληρωμών. Αυτό θα διευκολύνει τις πληρωμές σε ευρώ μεταξύ της ΕΕ και άλλων δικαιοδοσιών. Θα προωθήσει την ανάδυση εγχώριων και πανευρωπαϊκών λύσεων πληρωμών.

Νομοθετικές προτάσεις για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία: αξιοποίηση των ευκαιριών και μετριασμός των κινδύνων

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά νέα νομοθεσία σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (ψηφιακή αναπαράσταση αξιών ή δικαιωμάτων που μπορούν να αποθηκεύονται και να διακινούνται ηλεκτρονικά). Ο «κανονισμός για τις αγορές των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» (MiCA) θα τονώσει την καινοτομία, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστατεύοντας τους επενδυτές από κινδύνους. Ο κανονισμός αυτός θα προσφέρει νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τους εκδότες και τους παρόχους κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους φορείς εκμετάλλευσης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ («μηχανισμός διαβατηρίου»). Οι διασφαλίσεις περιλαμβάνουν κεφαλαιακές απαιτήσεις, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, υποχρεωτική διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών στη διάθεση των επενδυτών και δικαιώματα του επενδυτή έναντι του εκδότη. Οι εκδότες σημαντικών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (αποκαλούμενα παγκόσμια σταθερά κρυπτονομίσματα) θα υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις (π.χ. όσον αφορά το κεφάλαιο, τα δικαιώματα των επενδυτών και την εποπτεία).

Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που επιθυμούν να δοκιμάσουν να συναλλάσσονται και να διακανονίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα υπό μορφή κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Το πιλοτικό καθεστώς αποτελεί τη λεγόμενη προσέγγιση δοκιμαστηρίου – ή ελεγχόμενο περιβάλλον – η οποία επιτρέπει προσωρινές παρεκκλίσεις από τους υφιστάμενους κανόνες, ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στις υποδομές της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να δοκιμάσουν και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι ισχύοντες κανόνες.

Νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα: αποκλείοντας τη δυνατότητα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και ενισχύοντας την εποπτεία των υπηρεσιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες

Οι εταιρείες τεχνολογίας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον χρηματοοικονομικό τομέα, τόσο ως πάροχοι ΤΠ για χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όσο και ως πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πρόταση για μια «πράξη ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας» (DORA) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο χρηματοοικονομικό σύστημα διαθέτουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις για τον μετριασμό των κυβερνοεπιθέσεων και άλλων κινδύνων. Η προτεινόμενη νομοθεσία θα απαιτεί από όλες τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να αντέχουν σε όλα τα είδη διαταραχών και απειλών που συνδέονται με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η πρόταση εισάγει επίσης ένα πλαίσιο εποπτείας για τους παρόχους ΤΠΕ, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.