Συντάσσεται κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών ΡΑΕ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) οργανώνεται στη ΡΑΕ, μόνιμη διαιτησία, στην οποία υπάγονται προς επίλυση: α) Οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας, β) οι διαφορές μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011 και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές δραστηριότητες, γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η διαιτησία διεξάγεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού οργάνου, το οποίο συγκροτείται από τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών, που συντάσσεται κάθε δύο έτη με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ.

Στον κατάλογο Διαιτητών της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, μπορούν να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων και δ) Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ.

Με τη συμπλήρωση διετίας από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 11/2018 Απόφασης του Προέδρου της ΡΑΕ για τη σύνταξη Καταλόγου Διαιτητών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας ΡΑΕ (υπ’ αριθ. 261/2012 Απόφασης ΡΑΕ), η ΡΑΕ εκκινεί τη διαδικασία για τη σύνταξη νέου Καταλόγου Διαιτητών και Επιδιαιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον εν λόγω Κατάλογο καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε ηλεκτρονικά (info@rae.gr) είτε στο Πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18.09.2020 και ώρα 15:00. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο στοιχείων, προκειμένου για την τεκμηρίωση  των εξειδικευμένων γνώσεις και της εμπειρίας του αιτούντος ως προς τα αντικείμενα της θεσμικής  διαιτησίας της ΡΑΕ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας, οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον Κατάλογο Διαιτητών συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και ότι δεν έχουν στερηθεί την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επισημαίνεται ότι, όσοι περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Διαιτητών που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ, οφείλουν, εφόσον ενδιαφέρονται να επανεγγραφούν, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, που θα συνοδεύεται μόνο με τα στοιχεία που χρήζουν επικαιροποίησης σε σχέση με την αίτηση που είχαν υποβάλει αρχικώς, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω.

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί τμήμα οιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά αυτής δεν χωρούν ενστάσεις. Περαιτέρω, κατά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κατά νόμο ως άνω προϋποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει ή ακυρώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οποτεδήποτε, κατά τη δική της κρίση

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.