Αλλάζει πάλι το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας

Όπως σας ενημερώσαμε, ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή τροποποιήσεις στο δίκαιο της ΕΠΕ, οι οποίες μάλιστα ισχύουν ήδη από τη δημοσίευση του Νόμου 4541/2018 «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».

Σειρά έχει η Ανώνυμη Εταιρία, εφόσον κατατέθηκε ήδη νομοσχέδιο με τίτλο “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών”, που σκοπό έχει να καταργήσει τον υπέργηρο Ν. 2190/1920 αντικαθιστώντας τον με ένα ολοκαίνουργιο νομοθέτημα. Ο νέος νόμος της ΑΕ πρόκειται να κωδικοποιήσει τις διάσπαρτες σε επιμέρους νομοθετήματα διατάξεις που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια και αφορούν ιδίως τις οικονομικές καταστάσεις και τις διατυπώσεις δημοσιότητας της ΑΕ. Επίσης όμως πρόκειται να επιφέρει αλλαγές σε πολλά ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση της εταιρίας, την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τις γενικές συνελεύσεις της, τη σύστασή της κλπ.

Με μια διαγώνια ανάγνωση του νομοσχεδίου εντοπίσαμε π.χ. τις εξής αλλαγές:

 1. Το ελάχιστο κεφάλαιο αυξάνεται από τις 24.000 σε 25.000 ευρώ.
 2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να ορίζεται αόριστη, ενώ μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη στη θεωρία (ελλείψει νομοθετικής πρόβλεψης) ότι η διάρκεια έπρεπε να είναι ορισμένη.
 3. Η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένδειξη, φανταστική, ξενόγλωσση, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ., ενώ μέχρι πρότινος έπρεπε να περιέχει αντικείμενο δραστηριότητας και δυνητικά όνομα ιδρυτή.
 4. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα να καταρτιστεί το καταστατικό της εταιρίας με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον αυτό πληροί τα ελάχιστα στοιχεία σχετικού υποδείγματος στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ. Παρότι αυτή η ευχέρεια ισχύει από το 2016, ο Ν. 2190/1920 προέβλεπεται επί ποινή ακυρότητας μόνο τον συμβολαιογραφικό τύπο.
 5. Το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας, δηλ. μέχρι τη δημοσίευση του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ. Μέχρι σήμερα αρκεί η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδρυση, ενώ η καταβολή έπεται εντός 2 μηνών από τη σύσταση (με την επιφύλαξη της τμηματικής καταβολής).
 6. Μειώνεται η κατώτατη ονομαστική αξία των μετοχών της ΑΕ από 30 λεπτά του ευρώ, σε 4.
 7. Το διοικητικό συμβούλιο θα μπορεί να απαρτίζεται από 3 έως 15 μέλη. Δηλ. τίθεται ανώτατο όριο μελών, που παλιά δεν υπήρχε.
 8. Μέτοχος ή μέτοχοι θα μπορούν να διορίζουν μέχρι τα 2/5 των μελών του ΔΣ, ενώ μέχρι σήμερα μπορούν μέχρι 1/3.
 9. Προβλέπεται δυνατότητα διοίκησης της εταιρίας από μονομελές όργανο, δηλ. ένα φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο-διαχειριστή.
 10. Καθίσταται προαιρετική η κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρίας πριν τις γενικές συνελεύσεις. Θα πρέπει δηλ. τέτοια διατύπωση να προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της εταιρίας.
 11. Στις γενικές συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται μη μέτοχοι, “με ευθύνη” του προεδρεύοντα.
 12. Τα ποσοστά απαρτίας στις καταστατικές γενικές συνελεύσεις μειώνονται: από 2/3 στην πρώτη συνεδρίαση και 1/2 – 1/3 στις επαναληπτικές, γίνονται αντίστοιχα 1/2 – 1/3 – 1/5. Τα ποσοστά πλειοψηφίας παραμένουν ίδια.
 13. Η ακυρωσία των αποφάσεων της γ.σ. προβάλλεται εντός 4 μηνών από τη λήψη τους ή τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ, αντί των 3 μηνών που ισχύουν σήμερα. Αρμόδιο δικαστήριο καθίσταται το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Διαβάστε οι ίδιοι το σχέδιο νόμου, εδώ.

Της Ελένης Τζούλια

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.