Οι προϋποθέσεις αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη: μια σύνοψη

Το Justina.gr παραθέτει στον παρόν τις προϋποθέσεις αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη, όπως αυτές βρίσκονται αναρτημένες στο site της Αρχής. Σκοπός είναι να επισημανθεί για ποιους λόγους μια αναφορά μπορεί να κριθεί απαράδεκτη, ώστε να αποφεύγονται ανώφελες προσφυγές, που μόνο χάσιμο χρόνου και ενέργειας συνεπάγονται.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν στις υπηρεσίες:

 • του δημοσίου, όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας κ.λπ.
 • των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους
 • των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ), όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια κ.λπ.
 • των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.)
 • των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (νπιδ), των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Κατ’ εξαίρεση, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει και συμπεριφορά ιδιωτών, όταν:

 • προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού
 • υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι αρμόδιος:

 • εάν έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης που τον αφορά
 • να εκπροσωπεί τους πολίτες στα δικαστήρια
 • να ελέγχει πράξεις ιδιωτών (με εξαίρεση την περίπτωση που προσβάλλεται δικαίωμα παιδιού ή όταν υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εργασιακά θέματα)
 • για υποθέσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών,εκτός αν πρόκειται για αθέμιτη διάκριση σε βάρος υπαλλήλου λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας και αναπηρίας
 • για υποθέσεις που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας ή την κρατική ασφάλεια
 • για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων
 • για πράξεις των δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των ανεξάρτητων αρχών ως προς την κύρια λειτουργία τους και των θρησκευτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
 • για πράξεις υπουργών και υφυπουργών, ως προς τη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας
 • σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει ή δημιουργήσει δικαιώματα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή αν τα δικαιώματα αυτά έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο Συνήγορος του Πολίτη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ για υποθέσεις σχετικές με ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Για αυτές τις περιπτώσεις απευθυνθείτε:

Κάθε πολίτης, πριν καταφύγει στον Συνήγορο, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η αναφορά πρέπει:

 • να είναι έγγραφη, όχι όμως απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα.
 • να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη.
 • να προέρχεται από τον άμεσα ενδιαφερόμενο* ή νόμιμο πληρεξούσιο αυτού.
 • να απευθύνεται ρητά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την παρέμβασή του (όχι απλή κοινοποίηση).
 • να περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.

*Σε θέματα δικαιωμάτων παιδιού, ως άμεσα ενδιαφερόμενος θεωρείται:
α) ο ασκών τη γονική μέριμνα του παιδιού,
Σημείωση: δεν απαιτείται να συναινούν για την κατάθεση της αναφοράς και οι δύο γονείς, ως φορείς της γονικής μέριμνας.
β) συγγενής του παιδιού,
γ) επίτροπος του παιδιού, προσωρινός ή οριστικός,
δ) τρίτος που έχει άμεση αντίληψη παραβίασης δικαιώματος του παιδιού.
H αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

 • συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
 • ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
 • τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
 • το αποτέλεσμά τους
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος

Η αναφορά υποβάλλεται:

 • αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:00 και κάθε Τετάρτη μέχρι τις 16:30)
 • ταχυδρομικώς: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
 • με φαξ: 213 1306 800 και 210 7292 129
 • ηλεκτρονικά στην ακόλουθη φόρμα υποβολής αναφοράς
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.