Η προστασία των εμπορικών απορρήτων: Το Συμβούλιο εκδίδει νέα οδηγία

Η προστασία των εμπορικών απορρήτων: Το Συμβούλιο εκδίδει νέα οδηγία.

Το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία που θεσπίζει κανόνες για την προστασία των εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πληροφοριών των εταιρειών της ΕΕ.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2015.

Η οδηγία, η οποία θεσπίζει κοινά μέτρα κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Προορίζεται επίσης να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της παράνομης αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων, χωρίς να υπονομεύονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες ή το δημόσιο συμφέρον, όπως η δημόσια ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η κινητικότητα των εργαζομένων.

Προστασία της δημοσιογραφικής έρευνας

Αν και η οδηγία προβλέπει μέτρα που αποτρέπουν την αποκάλυψη πληροφοριών, ώστε να προστατεύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των εμπορικών απορρήτων, τα νέα μέτρα διασφαλίζουν πλήρως την άσκηση της ερευνητικής δημοσιογραφίας χωρίς νέους περιορισμούς, μεταξύ άλλων σχετικά με την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών.

Η οδηγία συνάδει με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος κατοχυρώνει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Κινητικότητα των εργαζομένων

Η οδηγία δεν θα επιβάλει περιορισμούς έναντι των εργαζομένων στις συμβάσεις απασχόλησής τους, όπου θα εξακολουθήσει να ισχύει η εθνική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει περιορισμός στη χρήση από τους εργαζομένους της πείρας και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει με θεμιτό τρόπο στο σύνηθες πλαίσιο της εργασίας τους.

Επιπλέον, η εφαρμογή των νέων προϋποθέσεων δεν θα θίξει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τοδικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμφωνίες.

Πληροφοριοδότες

Τα πρόσωπα που, ενεργώντας καλόπιστα, αποκαλύπτουν εμπορικά απόρρητα για τον σκοπό της προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, κοινώς γνωστά ως «πληροφοριοδότες», θα απολαύουν κατάλληλης προστασίας. Θα εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές να κρίνουν αν η αποκάλυψη ενός εμπορικού απορρήτου ήταν αναγκαία προκειμένου να καταγγελθεί παράπτωμα, αξιόποινη πράξη ή παράνομη δραστηριότητα.

Αποζημίωση στους κατόχους του εμπορικού απορρήτου

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να προβλέψουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής αστικής έννομης προστασίας κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι δίκαια, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Δεν πρέπει να είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ λόγου ή να προβλέπουν μη εύλογες προθεσμίες ή να συνεπάγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Η περίοδος παραγραφής των αξιώσεων δεν θα υπερβαίνει τα έξι έτη.

Οι κάτοχοι εμπορικού απορρήτου θα δικαιούνται να ασκούν μέσα ένδικης προστασίας σε περίπτωση ζημίας οφειλόμενης σε παράνομη ιδιοποίηση εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρρητο.

Εφόσον απαιτείται, θα διαφυλάσσεται επίσης ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των εμπορικών απορρήτων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας και μετά από αυτήν.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και την έναρξη ισχύος της, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη, κατʼ ανώτατο όριο, για να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στην εθνική νομοθεσία.

Ιστορικό

Οι εταιρείες επενδύουν στην απόκτηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνογνωσίας και πληροφοριών. Αυτή η επένδυση σε πνευματικό κεφάλαιο έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας τους στην αγορά και, ως εκ τούτου, στα οφέλη και τα κίνητρά τους για συνεχή καινοτομία.

Αυτή η πολύτιμη τεχνογνωσία και οι επιχειρηματικές πληροφορίες που προορίζονται να παραμείνουν εμπιστευτικές, είναι γνωστές ως το εμπορικό απόρρητο.

Καλύπτει δε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, το οποίο υπερβαίνει τις τεχνολογικές γνώσεις και εκτείνεται σε εμπορικά δεδομένα όπως οι πληροφορίες για πελάτες και προμηθευτές, τα επιχειρηματικά σχέδια ή η έρευνα και οι στρατηγικές αγοράς.

Τα εμπορικά απόρρητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και ερευνητικών ιδρυμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Σήμερα υπάρχει μεγάλη πολυμορφία συστημάτων και ορισμών στα κράτη μέλη σε σχέση με την επεξεργασία και την προστασία των εμπορικών απορρήτων. Αυτή η νέα νομοθετική πράξη θα προσφέρει νομική σαφήνεια και ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης, θα βοηθήσει ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική πρόταση τον Νοέμβριο του 2013 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 14 Απριλίου 2016.

Πηγή: www.consilium.europa.eu

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.