Ανακοπή 933 ΚΠολΔ: μη υπολογισμός οφειλόμενων τόκων στην επιταγή προς εκτέλεση

3981/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: Ανακοπή κατά της εκτέλεσης – Έναρξη εκτελεστικής διαδικασίας με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση – Αναζήτηση του επιδικασμένου κεφαλαίου “εντόκως” ή “με τους νόμιμους τόκους από τον χρόνο …”, χωρίς υπολογισμό των τόκων αυτών

“Η ανακόπτουσα, με την από 10-6-2005 ανακοπή της ζητεί να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ χχχχ/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ ης η ανακοπή το ποσό των 84.210, 56 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων από αξίωση της τελευταίας που απορρέει από τη συναφθείσα μεταξύ τους στις χχ-χχ-χχχχ σύμβαση στεγαστικού δανείου, καθώς επίσης και να κηρυχθεί άκυρη η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της δυνάμει της από χχ-χχ-χχχχ επιταγής προς εκτέλεση κάτω από το αντίγραφο του απογράφου του πρώτου εκτελεστού τίτλου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή (ανακοπή) λόγους.

[..] Στην ανωτέρω επιταγή δεν προσδιορίζεται όμως το οφειλόμενο ποσό των τόκων, ή το συνολικώς οφειλόμενο ποσό για κεφάλαιο και τόκους, με συνέπεια να μην προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση. Η αναγραφή του ποσού των τόκων είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο οφειλέτης να ελέγξει την ακρίβεια του κονδυλίου αυτού ή τυχόν εσφαλμένο προσδιορισμό, ή το παράνομο των τόκων και να το αντικρούσει. Ενόψει του ότι στην προκειμένη περίπτωση ο υπολογισμός των τόκων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επειδή περιλαμβάνει εξάμηνο ανατοκισμό των οφειλομένων τόκων, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ποσού αυτού ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ακρίβειάς του. Η έλλειψη αυτή προκαλεί δικονομική βλάβη στην ανακόπτουσα η οποία συνίσταται στην αδυναμία της να αντικρούσει το κονδύλιο αυτό, το ύψος του οποίου δε γνωρίζει. […]”.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.