Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004: αποζημίωση για αλλαγή θέσης σε επιβάτη πτήσης

Απόφαση ΔΕΕ C-255/15 της 22.06.2016: τα δικαιώματα επιβάτη πτήσης που τοποθετήθηκε σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού 261/2004, με τίτλο «Αλλαγή θέσης»:

«Εάν πραγματικός αερομεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, επιστρέφει εντός επτά ημερών, με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 3:

α)      το 30 % της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιομέτρων, ή

β)      το 50 % της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιομέτρων, πλην των πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των κρατών μελών και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιομέτρων, ή

γ)      το 75 % της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β), συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των κρατών μελών και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.»

Το ΔΕΕ είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει σε σχέση με τα παραπάνω, ότι η αποζημίωση υπολογίζεται επί της τιμής πτήσεως που αναγράφεται στο εισιτήριο, εξαιρουμένων των φόρων και τελών, υπό τον όρον ότι ούτε η χρέωση αυτών των φόρων και τελών ούτε το ύψος τους εξαρτώνται από τη θέση για την οποία αγοράστηκε το εν λόγω εισιτήριο. Εάν το εισιτήριο αφορά σύνολο πτήσεων, η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της επιστροφής που οφείλεται στον επιβάτη, είναι η τιμή της πτήσεως στην οποία τοποθετήθηκε σε κατώτερη θέση, εκτός εάν η τιμή αυτή δεν αναγράφεται στο εισιτήριο που παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς του στην πτήση αυτή, οπότε ως βάση πρέπει να θεωρείται το τμήμα της τιμής του εισιτηρίου που αντιστοιχεί στο πηλίκο της αποστάσεως της εν λόγω πτήσεως δια της συνολικής αποστάσεως της μεταφοράς την οποία δικαιούται ο επιβάτης.

Διαβάστε την απόφαση του ΔΕΕ εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.