Δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν την 14-2-2019 σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ). Η Αρχή θα στηρίξει τα κράτη μέλη σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την απόσπασή τους και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμα, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

Ειδικότερα, η Αρχή θα έχει τους ακόλουθους στόχους:

1) να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες·

2) να στηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία των εθνικών αρχών κατά τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, διευκολύνοντας —μεταξύ άλλων— τις κοινές επιθεωρήσεις·

3) να παρέχει διαμεσολάβηση και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών.

Τα άτομα και οι εργοδότες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων και συμβουλευτικής (π.χ. το δίκτυο SOLVIT και την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές»), ενώ μπορούν να βασίζονται στα εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση διαφορών, το δίκτυο SOLVIT μπορεί να παραπέμψει υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για διαμεσολάβηση και διασαφήνιση. Η Αρχή θα παρέχει διαμεσολάβηση αποκλειστικά σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα ιδρυθεί με τη μορφή ενός νέου οργανισμού της ΕΕ και, ύστερα από την τελική έγκριση του ιδρυτικού κανονισμού, θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη το 2019 και πλήρως λειτουργική έως το 2023.


Αυτή τη στιγμή, τέσσερις οργανισμοί της ΕΕ δρουν στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα συνεργαστεί στενά με τους εν λόγω οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα με τις δραστηριότητές τους. Μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες στη βάση της εμπειρογνωμοσύνης τους, π.χ. όσον αφορά την πρόβλεψη των δεξιοτήτων, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Η Αρχή θα βασιστεί στα στοιχεία αυτά για να στηρίξει τις δικές της αναλύσεις και τις εκτιμήσεις κινδύνου στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Επίσης, ορισμένες υπάρχουσες διοικητικές επιτροπές και δίκτυα θα ενσωματωθούν στην Αρχή, ώστε να απλουστευθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.