Το διαφημιστικό σύνθημα ως σήμα: προϋποθέσεις καταχώρισης

Το ζήτημα δεν είναι νέο, εφόσον συναντάται παλαιότερη νομολογία των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων που το επιλύει. Διαβάστε πώς.

Continue reading »

Επέτειος 30 ετών από την ίδρυση του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ (video)

Επίσης, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 διοργανώθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμπόσιο επ’ ευκαιρία της τριακονταετηρίδας του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον τίτλο «Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή εποχή».

Continue reading »

Πρόσβαση σε παραστατικά για έξοδα βουλευτικής επικουρίας των Ευρωβουλευτών

Τον Ιούλιο του 2015 υπεβλήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου μια σειρά αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού 1049/2001. Οι αιτήσεις αυτές αφορούσαν τα «αντίγραφα φακέλων, εκθέσεων και άλλων σχετικών εγγράφων που περι[έ]γρ[α]φ[α]ν λεπτομερώς με ποιον τρόπο και σε ποιο χρονικό σημείο οι ευρωβουλευτές» κάθε κράτους μέλους «δαπάνησαν», κατά τη διάρκεια διάφορων χρονικών περιόδων μεταξύ Ιουνίου του 2011 και Ιουλίου του 2015, «τις […]

Continue reading »

«Ντριν! Ντριν!»: απλό κουδούνισμα δεν καταχωρείται ως ηχητικό σήμα λέει το ΓενΔΕΕ

Απόφαση Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ στην υπόθεση T‑408/15, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016: περί καταχώρισης ήχων ως Κοινοτικών σημάτων. η προσφεύγουσα υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (EUIPO), δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009. το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το ηχητικό σήμα που παρουσιάζεται γραφικά κατωτέρω το EUIPO απεφάνθη ότι το εν λόγω […]

Continue reading »

Αθέμιτη εκμετάλλευση φήμης της McDonald’s από το σήμα MACCOFFEE

Το Γενικό Δικαστήριο ΕΕ εξέδωσε σήμερα απόφαση στην υπόθεση T-518/13, με την οποία επικυρώνει διάταξη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για την ακύρωση καταχώρισης ως Κοινοτικού σήματος της ένδειξης MACCOFFEE μετά από προσφυγή της εταιρίας McDonald’s. Σύμφωνα με το ΓενΔΕΕ, η McDonald’s έχει καταχωρίσει 13 συνολικά λεκτικά Κοινοτικά σήματα με την πρόθεση «μακ» (McFISH, McTOAST, McMUFFIN κλπ), πριν η εταιρία […]

Continue reading »

Δημοσιεύτηκε η ετήσια αναφορά 2015 των Δικαστηρίων της ΕΕ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η ετήσια αναφορά για το 2015 των Δικαστηρίων της ΕΕ. Η αναφορά διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, ένα για κάθε δικαστήριο, και περιέχει πληροφορίες για τυχόν μεταβολές στη σύνθεση των δικαστηρίων τη χρονιά που πέρασε, καθώς και στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις που έλαβε, χειρίστηκε και διεκπεραίωσε το καθένα. Ταυτόχρονα, η ύλη των δικαστηρίων χωρίζεται σε θεματικές και δίνονται αριθμοί […]

Continue reading »

Το «Spa Wisdom» δεν επιτρέπεται να κατοχυρωθεί ως Κοινοτικό σήμα από τη Bodyshop

Το 2010 η βρετανική εταιρία «Bodyshop» υπέβαλε αίτηση στον OHIM (πλέον EUIPO) για να κατοχυρώσει ως Κοινοτικό σήμα τη φράση «Spa Wisdom» μεταξύ άλλων και για καλλυντικά προϊόντα. Στην αίτηση αντιτάχθηκε μέσω της ανακοπής του άρθρου 41 του Καν. 207/2009 η βελγική εταιρία «Spa Monopole». Η εταιρία επικαλέστηκε κίνδυνο σύγχυσης του υπό καταχώριση Κοινοτικού σήματος με προγενέστερα σήματα στην BENELUX που […]

Continue reading »

Παράνομη η είσπραξη του συνόλου των τελών ταξινόμησης στην Ελλάδα για οχήματα μισθωμένα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα, μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας, ότι η Ελληνική Δημοκρατία, εισπράττοντας ολόκληρο το ποσό του προβλεπομένου από τη νομοθεσία της τέλους ταξινομήσεως κατά την ταξινόμηση μισθωμένου ή χρησιμοποιουμένου με χρηματοδοτική μίσθωση οχήματος, εκ μέρους πελάτη που κατοικεί στο έδαφός της, από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη […]

Continue reading »
1 2