Μητρώο Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 06-03-2018

Οι υποψήφιοι δικηγόροι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα περιγραφόμενα είτε στην παράγραφο (Α), είτε στην παράγραφο (Β), είτε στην παράγραφο (Γ) δικαιολογητικά, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (Δ) και (Ε):
Α. (α) Βεβαιώσεις φορέα σχετικού με τον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας στον οποίο απασχολήθηκε ο δικηγόρος ή/και (β) αντίγραφα δικογράφων που έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου ή αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων επί δικών στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος ή αντίγραφα υπομνημάτων ή προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών (απαιτούνται και είναι επαρκή δύο αντίγραφα δικογράφων ή/και δυο αντίγραφα αποφάσεων ανά έτος). Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία (α) ή/και (β) θα πρέπει να προκύπτει διετής τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας.
Β. (α) Μεταπτυχιακό τίτλο νομικής σχολής ή τμήματος νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης ή του δικαίου διεθνούς προστασίας ή του δικαίου προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του διεθνούς δικαίου ή των διεθνών σπουδών, νομίμως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και (β) αποδεικτικά της σχετικής εμπειρίας του δικηγόρου κατά την έννοια των στοιχείων (α) ή/και (β) της παραγράφου (Α) με τα οποία πιστοποιείται σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
Γ. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει πολύ καλή γνώση αγγλικών.
Ε. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλη, από την οποία να προκύπτει ότι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Η γραπτή διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί, μεταξύ των υποψήφιων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής και συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της παρ. 1 του άρθρου. 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, στην Αθήνα σε χώρο που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.

Αναλυτικότερα:
Μητρώο Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.