Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το ΠΔ 31/2019 (ΦΕΚ 56 Α΄ της 5/4/2019) ιδρύεται Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Α.Β.Ι) ως αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι και απολαύει διοικητικής, περιουσιακής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας (στο εξής αναφερόμενη ως «Ακαδημία»). Η προαναφερθείσα επωνυμία για τις σχέσεις της Ακαδημίας με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «Hellenic Industrial Property Academy».

Βασικό σκοπό της Ακαδημίας αποτελεί να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (patent attorneys). 

Η Ακαδημία επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της:
α. Οργανώνοντας μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, εκπαιδευτικές πλατφόρμες (workshops) και
εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning)
β. Παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με το δίκαιο της
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
γ. Συνεργαζόμενη με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν
στο πεδίο του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
δ. Παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 1733/1987 (Α’ 171) για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.

Περιεχόμενο και διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

1. Η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της ευρεσιτεχνίας και πρακτικές εφαρμογές
βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού
προσωπικού. Tο αναλυτικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, περιέχεται στο Παράρτημα Α του παρόντος και
η υλοποίησή του πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι. Τα προγράμματα βασικής
εκπαίδευσης έχουν διετή διάρκεια.
2. Τα προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
στους ίδιους τομείς με αυτούς της βασικής εκπαίδευσης που περιέχονται στο Παράρτημα Α, αλλά είναι σύντομης
διάρκειας, δεν οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας, αλλά μόνο σε πιστοποιητικό παρακολούθησης, και απευθύνονται, ιδίως σε δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, διωκτικές αρχές, τελωνεία,
δικαστές, επιχειρήσεις, και πιστοποιημένους συμβούλους ευρεσιτεχνίας.
3. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας ενδέχεται να υπόκειται σε καταβολή διδάκτρων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας. Μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Για τους όρους εισαγωγής σπουδαστών στην Ακαδημία, τη διάρθρωση και τα της λειτουργίας της, διαβάστε εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.