Θέση Γραμματέα με νομικό background στο ΓενΔικΕΕ

Το Γενικό Δικαστήριο είναι ένα από τα δύο δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή του συνίσταται κυρίως στον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις που υποβάλλονται στην κρίση του Γενικού Δικαστηρίου αντανακλούν τις δραστηριότητες των εν λόγω θεσμικών και άλλων οργάνων. Επιπλέον, έχει προταθεί η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Δικαστηρίου ώστε να καταλαμβάνουν αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως του άρθρου 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς.

Το Γενικό Δικαστήριο θα προβεί προσεχώς, σύμφωνα με το άρθρο 254, τέταρτο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με το άρθρο 32 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, στον διορισμό του Γραμματέα του.

Ο διορισμός αυτός θα γίνει για διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία αναλήψεως καθηκόντων, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα κατά προτίμηση την 1η Μαΐου 2023.

I.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο Γραμματέας έχει, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου, την ευθύνη της παραλαβής, διαβιβάσεως και φυλάξεως όλων των εγγράφων, καθώς και των επιδόσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

Ο Γραμματέας επικουρεί τα μέλη του Γενικού Δικαστηρίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο Γραμματέας φυλάσσει τις σφραγίδες και είναι υπεύθυνος για τα αρχεία. Επιμελείται των δημοσιεύσεων του Γενικού Δικαστηρίου και, ιδίως, της Συλλογής της Νομολογίας, καθώς και της μέσω του διαδικτύου δημοσιοποιήσεως εγγράφων αφορώντων το Γενικό Δικαστήριο.

Ο Γραμματέας, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνά για τη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική του Γενικού Δικαστηρίου.

Ο Γραμματέας ηγείται μιας υπηρεσίας στην οποία απασχολούνται περίπου 70 μόνιμοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι. Τα καθήκοντά του απαιτούν τεκμηριωμένες διευθυντικές ικανότητες, αποδεικνυόμενες από σχετική πείρα στον τομέα αυτόν.

II.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, όλες τις πληροφορίες σχετικά με:

την ιθαγένειά τους,

τους πανεπιστημιακούς τους τίτλους σπουδών Νομικής και, ενδεχομένως, σπουδών σε άλλους τομείς,

τη γλωσσομάθειά τους, και ιδίως τις γνώσεις γαλλικής και αγγλικής γλώσσας,

τις παρούσες και τις προηγούμενες ασχολίες τους, από τις οποίες να προκύπτει σχετική πείρα, κατά προτίμηση τουλάχιστον δεκαπενταετής,

καθώς και κάθε δικαστική και διεθνή πείρα.

Οι υποψηφιότητες για τη θέση αυτή πρέπει να περιέλθουν στη γραμματεία του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου, αποκλειστικώς και μόνον με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu, το αργότερο μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Οι υποψηφιότητες θα εξετασθούν από επιτροπή επιλογής. Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν βάσει ανάλυσης του βιογραφικού σημειώματός τους και της επιστολής τους για εκδήλωση ενδιαφέροντος θα κληθούν σε συνέντευξη.

Κατά το πέρας των συνεντεύξεων, η επιτροπή επιλογής καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων τους οποίους θεωρεί ικανούς να ασκήσουν τα καθήκοντα Γραμματέα. Ο κατάλογος αυτός υποβάλλεται στο Γενικό Δικαστήριο ενόψει του διορισμού του Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

ΣΗΜ: Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για τα καθήκοντα του Γραμματέα, διέπεται από τον κανονισμό (EE) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Μόνον τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εξέταση της υποψηφιότητάς σας, δηλαδή οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και ο Πρόεδρος και τα πρόσωπα που τον επικουρούν, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Για πληροφορίες σχετικές με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu) ή στον επόπτη προστασίας δεδομένων (Dataprotectionofficer@curia.europa.eu).

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.