Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για τις παράνομες χωματερές

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε χθες τη χώρα μας σε πληρωμή ιδιαίτερα υψηλού προστίμου λόγω της ύπαρξης παράνομων και μη ελεγχόμενων χώρων ταφής αποβλήτων στην Ελληνική επικράτεια, κατά παράβαση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ («περί των στερεών αποβλήτων») και της προηγούμενης καταδικαστικής απόφασης του ΔΕΕ C-502/03 της 6-10-2005.

Πιο αναλυτικά, το άρθρο 4, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 75/442 προβλέπει ότι «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον […]. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εξάλλου, τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων.» Περαιτέρω, το άρθρο 8 της οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου κάθε κάτοχος αποβλήτων να τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα II A και II B της ίδιας οδηγίας ή να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. Τέλος, το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 75/442 προβλέπει ότι, για τους σκοπούς εφαρμογής ιδίως του άρθρου 4 της οδηγίας αυτής, κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που διεξάγει εργασίες διαθέσεως αποβλήτων πρέπει να διαθέτει άδεια της αρμόδιας αρχής που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας.

Με την πρώτη του απόφαση του 2005 το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα παραβίαζε τις παραπάνω διατάξεις με τη λειτουργία 1125 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην επικράτειά της και διέταξε το κλείσιμο όλων αυτών μέχρι το 2008. Επειδή οι ρυθμοί συμμόρφωσης του Ελληνικού κράτους στην απόφαση αυτή αποδείχτηκαν εξαιρετικά αργοί, η Επιτροπή μετά την αποστολή δυο έγγραφων οχλήσεων το 2009 και 2010 προσέφυγε τελικά εκ νέου στο Δικαστήριο το 2013.

Το ΔΕΕ έκρινε με τη χθεσινή απόφασή του (C‑378/13) ότι εφόσον το Μάιο του 2014 υπήρχαν ακόμα 293 ΧΑΔΑ στην Ελλάδα, εκ των οποίων ναι μεν οι περισσότεροι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, 70 όμως παρέμεναν ενεργοί, το Ελληνικό κράτος είχε αποτύχει να συμμορφωθεί με την Οδηγία 75/442 παρά την προγενέστερη καταδίκη του. Η τήρηση της Οδηγίας προϋποθέτει ότι θα παύσει η λειτουργία όλων των ΧΑΔΑ στην Ελληνική επικράτεια και θα διαμορφωθούν κατάλληλες υποδομές, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία νέων και πλέον τα στερεά απόβλητα να αξιοποιούνται ή να απορρίπτονται χωρίς διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Δεν αρκεί δηλ. η λήψη αποφάσεων για κλείσιμο των ΧΑΔΑ και για απορρύπανση των περιοχών, που αυτοί επικάλυπταν, μακροπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επέβαλε στη χώρα μας κατ’ αποκοπή πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ για μη συμμόρφωση στην προγενέστερη απόφασή του και πρόστιμο 14.520.000 ευρώ ανά εξάμηνο για τους ΧΑΔΑ που υπήρχαν το Μάιο του 2014, το οποίο όμως θα μειώνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε ΧΑΔΑ που θα παύεται ή θα απορρυπαίνεται.

Για άλλη μια φορά η χώρα μας αποδεικνύεται δυσκίνητη ως προς την τήρηση των Ενωσιακών της υποχρεώσεων, με κυρώσεις βαρύτατες δεδομένων των δημοσιονομικών της προβλημάτων. Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση του Δικαστηρίου εδώ.

 

 

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.