Εκπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων κατά 25 λεπτά (α. 237 ΚΠολΔ)

Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2023 Ειρηνοδικείου Περιστερίου – 1η δημοσίευση Justina.gr

[τακτική διαδικασία – διεκδικητική αγωγή – σώρευση αιτήματος ικανοποίησης ηθικής βλάβης από αδικοπραξία – ερημοδικία εναγομένου]

Απόσπασμα:

Κατά το αρ. 237 παρ. 1 “Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96. Σε περίπτωση έλλειψης των πληρεξουσίων εγγράφων εφαρμόζεται το άρθρο 227. Αν δεν κατατεθούν τα πληρεξούσια έγγραφα μέσα στην προθεσμία που θα ταχθεί, το δικαστήριο εκδίδει οριστική απόφαση επί της αγωγής. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής”, ενώ κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου “Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη”. Τέλος. κατά την παρ. 4 του ως άνω άρθρου “Η κατάθεση γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας, που βεβαιώνει με επισημείωση τη χρονολογία της κατάθεσης των προτάσεων και των αντικρούσεων. Η κατάθεση των προτάσεων και των αντικρούσεων γίνεται μέχρι τη δωδεκάτη (12.00) ώρα της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας για την κατάθεσή τους. Κάθε διάδικος δικαιούται να πάρει ατελώς με δική του δαπάνη αντίγραφα των προτάσεων και των αντικρούσεων των αντιδίκων του και των εγγράφων που έχουν προσκομίσει. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και από τον δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, την παρέμβαση ή τις προτάσεις ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον δικηγόρο αυτόν”.

Στην προκειμένη περίπτωση, […] προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με έκθεση κατάθεσης αυτής, που δικάζεται με την προκείμενη τακτική διαδικασία, επιδόθηκε στον εναγόμενο νόμιμα και εμπρόθεσμα (εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της κατ’ άρθρο 215 παρ. 2 του ΚΠολΔ). Ο τελευταίος όμως προκατέθεσε προτάσεις την 30.05.2022, ήτοι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την κατάθεσή τους και ώρα 12:25 μμ, όπως προκύπτει από την επισημείωση της γραμματέως του δικαστηρίου τούτου επί του δικογράφου των προτάσεων, δηλαδή εκπρόθεσμα, τα δε αποδεικτικά έγγραφα του ίδιου (εναγομένου) προσκομίστηκαν επίσης εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα από την 30.05.2022 και ώρα 12:25 μμ έως την 31.05.2022 και ώρα 15:00 μμ. Κατόπιν αυτών, ο εναγόμενος πρέπει αν δικαστεί ερήμην, σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ. 1 και 271 παρ. 2 του ΚΠολΔ όπως ισχύουν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής και κατά τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.