Ενώσεις καταναλωτών: αυτεπάγγελτη & προληπτική άσκηση αξιώσεων για παραβάσεις GDPR

ΔΕΕ C‑319/20 της 28.04.2022, Meta Platforms Ireland Limited, πρώην Facebook Ireland Limited, κατά Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ερμηνεία άρθρου 80 GDPR

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 1 GDPR, κατά την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπει ο Κανονισμός στα άρθρα 77-79 και 82, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να εκπροσωπείται από οποιονδήποτε φορέα διαθέτει καταστατικούς σκοπούς γενικού συμφέροντος και δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την απόφασή του επί της υποθέσεως C-40/17 το ΔΕΕ έκανε δεκτό, ότι και οι ενώσεις καταναλωτών μπορεί να εμπίπτουν στην έννοια του «φορέα» κατά τη διάταξη αυτή, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αναφορικά με τον καταστατικό τους σκοπό και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που τις διέπει.

Στα παραπάνω πλαίσια, η άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής εκ μέρους ένωσης καταναλωτών ή άλλου φορέα ασκείται καταρχήν κατ’ εντολή θιγόμενου υποκειμένου δεδομένων. Το άρθρο 80 παρ. 2 του Κανονισμού επιτρέπει, όμως, στα κράτη μέλη να αναθέτουν στους οικείους φορείς την έγερση αξιώσεων και αυτεπαγγέλτως. Πρόκειται για προαιρετική διάταξη που παρέχει στα κράτη μέλη περιθώριο εκτιμήσεως («ρήτρα ανοίγματος»), υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που προβλέπει ο GDPR, ώστε να μη θίγονται οι σκοποί και το περιεχόμενό του. Με την απόφασή του στην υπόθεση C-319/20, το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι το άρθρο 80 παρ. 2 GDPR δεν συναρτά τη νομιμοποίηση για αυτεπάγγελτη έγερση αντιπροσωπευτικών αγωγών από την in concreto προσβολή των συμφερόντων κάποιου υποκειμένου δεδομένων. Εφόσον δηλ. γίνει χρήση της ευχέρειας από την παραπάνω διάταξη σε κράτος μέλος, η αντιπροσωπευτική αγωγή μπορεί να ασκείται από την ένωση καταναλωτών και προληπτικά, εφόσον αυτή «θεωρεί» πιθανό ότι παραβιάζεται ο GDPR.  

Δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν έχει γίνει χρήση της ευχέρειας που παρέχει το άρθρο 80 παρ. 2 GDPR, στις παρατηρήσεις – Τζούλια, ΧρΙΔ 2022, σελ. 450 επ. – επί της ανωτέρω αποφάσεως που δημοσιεύονται στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου αναλύεται η αρμοδιότητα των ενώσεων καταναλωτών προς έγερση αξιώσεων για παραβάσεις του GDPR και η νομική βάση επί της οποίας αυτή στηρίζεται.  

 

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.