Σε ποιο νόμισμα πρέπει να ανακοινώνονται οι αεροπορικοί ναύλοι;

Απόφαση ΔΕΕ C‑330/17 της 15η-11-2018.

Προδικαστικό ερώτημα:

Πρέπει οι υποχρεωτικώς επισημαινόμενοι αεροπορικοί ναύλοι για ενδοκοινοτικές αεροπορικές μεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κανονισμού 1008/2008, να αναγράφονται σε συγκεκριμένο νόμισμα, εφόσον δεν αναγράφονται σε ευρώ;

Σε ποιο εθνικό νόμισμα επιτρέπεται να αναγράφονται οι ναύλοι, όταν αεροπορική εταιρία εγκατεστημένη στη Γερμανία διαφημίζει μεταφορά με τόπο αναχώρησης το Ηνωμένο Βασίλειο;

Απάντηση Δικαστηρίου:

Το άρθρο 23, παράγραφος 1, του κανονισμού (EK) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, σημείο 18, του κανονισμού αυτού, έχει την έννοια ότι, προκειμένου περί της αναγραφής των αεροπορικών ναύλων για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές μεταφορές, οι αερομεταφορείς που δεν αναγράφουν τις σχετικές τιμές σε ευρώ υποχρεούνται να επιλέγουν ένα εθνικό νόμισμα το οποίο να έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία. Τούτο συμβαίνει ιδίως με νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα εντός του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο τόπος αναχωρήσεως ή ο τόπος αφίξεως της οικείας πτήσεως.

Ως εκ τούτου, σε καταστάσεις όπως αυτή της κύριας δίκης, όπου αερομεταφορέας εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους στο οποίο το ευρώ αποτελεί νόμιμο χρήμα προσφέρει μέσω του διαδικτύου υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς με τόπο αναχωρήσεως της οικείας πτήσεως ευρισκόμενο σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο νόμιμο χρήμα αποτελεί νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, οι αεροπορικοί ναύλοι, όταν δεν αναγράφονται σε ευρώ, μπορούν να εκφράζονται στο νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα εντός αυτού του άλλου κράτους μέλους.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.