Ο πελάτης δικηγόρου είναι “καταναλωτής” & χαίρει της σχετικής έννομης προστασίας

Απόφαση ΔΕΕ C-537/13 της 15-1-2015: η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, εφαρμόζεται και στις τυποποιημένες συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών.

Ένας δικηγόρος, ο οποίος στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει έναντι αμοιβής νομικές υπηρεσίες, είναι «επαγγελματίας» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 93/13. Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από τον δημόσιο χαρακτήρα της δραστηριότητας των δικηγόρων, στο μέτρο που το άρθρο 2, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 93/13 αναφέρεται σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα «είτε δημόσι[α] είτε ιδιωτικ[ή]» και που, όπως αναφέρεται στην δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη, η οδηγία αυτή ισχύει «και για τις επαγγελματικές δραστηριότητες δημοσίου δικαίου».

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 93/13 είναι, περαιτέρω, ο αντισυμβαλλόμενος – πελάτης του δικηγόρου να αποτελεί φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για σκοπούς άσχετους με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Στα πλαίσια της ένδικης υπόθεσης, οι συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών αφορούσαν την προάσπιση των συμφερόντων του πελάτη στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, διανομής της περιουσίας και καθορισμού του τόπου κατοικίας του τέκνου. Επομένως, επρόκειτο για καταναλωτικές συμβάσεις.

Το σύστημα προστασίας, που θεσπίζει η Οδηγία 93/13, στηρίζεται στην παραδοχή, ότι ο καταναλωτής βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση σε σχέση προς τον επαγγελματία όσον αφορά τόσο τη δυνατότητα διαπραγματεύσεως όσο και το επίπεδο της πληροφορήσεως, θέση η οποία τον υποχρεώνει να αποδέχεται τους όρους που έχει εκ των προτέρων καταρτίσει ο επαγγελματίας, χωρίς να μπορεί να ασκήσει επιρροή επί του περιεχομένου τους. Όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι στον τομέα αυτό υφίσταται, συνήθως, ανισότητα μεταξύ «εντολέων-καταναλωτών» και δικηγόρων, η οποία οφείλεται ιδίως στην ασυμμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ των δύο πλευρών. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι διαθέτουν υψηλό επίπεδο ειδικών γνώσεων, τις οποίες δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη οι καταναλωτές, με συνέπεια οι δεύτεροι να συναντούν, ενδεχομένως, δυσκολίες για να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχονται.

Διαβάστε την απόφαση του ΔΕΕ, εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.