Εγχειρίδια για την καλή νομοθέτηση και την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΓΓΝΚΘ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης εκπόνησε εγχειρίδιο για την ενίσχυση της ποιότητας ρυθμιστικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, μέσω της τήρησης των αρχών και κανόνων καλής νομοθέτησης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αναπτύσσεται ο ενδεδειγμένος τρόπος εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Γ του ν. 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” σχετικά με την προετοιμασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων. Το εγχειρίδιο αυτό ενσωματώνει όλες τις σχετικές συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές,
καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές της νομοτεχνικής. Το εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη: Το πρώτο μέρος αναπτύσσει τις γενικές αρχές καλής νομοθέτησης, το δεύτερο μέρος αποτελεί έναν τεχνικό οδηγό καλής
νομοθέτησης, ενώ το τρίτο μέρος εξετάζει τα επιμέρους στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Ένα δεύτερο Εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» που προβλέπει ρητά ότι κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, οφείλει να συνοδεύεται από αντίστοιχη «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης». Το Εγχειρίδιο αυτό διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί έναν Οδηγό Συμπλήρωσης των οκτώ ενοτήτων της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, με τον οποίο παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του περιεχομένου. Το δεύτερο μέρος συνιστά το Υπόδειγμα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις ενότητες από τις οποίες απαρτίζεται βάσει του νόμου.

Παρότι τα Εγχειρίδια αυτά απευθύνονται στους μετέχοντες στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για κάθε πολίτη, ιδίως δε το νομικό επιστήμονα.  Δείτε λοιπόν το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την τήρηση των αρχών που αφορούν στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, καθώς επίσης και στην καλή νομοθέτηση, όπως και το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει Οδηγό Συμπλήρωσης και Υπόδειγμα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.