Μητρώο Διαφάνειας για εκπροσώπους συμφερόντων ΕΕ: Αφορά τους δικηγόρους;

Το Μητρώο Διαφάνειας είναι μια δημόσια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει εκπροσώπους συμφερόντων (οργανισμούς, επίσημες ή άτυπες ομάδες, ενώσεις ή δίκτυα, αυτοαπασχολούμενα άτομα) που ασκούν δραστηριότητες για να επηρεάσουν το δίκαιο της ΕΕ ή τη χάραξη πολιτικής ή τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Παραδείγματα καλυπτόμενων δραστηριοτήτων (ενδεικτικός κατάλογος):

  • διοργάνωση ή συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις·
  • συμβολή/συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, ακροάσεις ή άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες·
  • διοργάνωση εκστρατειών επικοινωνίας, πλατφορμών, δικτύων, βασικών πρωτοβουλιών·
  • κατάρτιση/ανάθεση εγγράφων πολιτικής και θέσεων, δημοσκοπήσεων, ερευνών, ανοιχτών επιστολών, ερευνητικών εργασιών.

Το Μητρώο δεν καλύπτει, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες όπως η παροχή επαγγελματικών συμβουλών, οι έκτακτες συναντήσεις, οι υποβολές εγγράφων και οι συναντήσεις στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, η παροχή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων και οι δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες με αυστηρά προσωπική ιδιότητα και όχι σε συνεργασία με άλλους, δεν θεωρούνται εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων.

Επιπλέον, το Μητρώο, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, δεν καλύπτει δραστηριότητες που ασκούν ορισμένοι φορείς, όπως οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, οι ενώσεις και δίκτυα δημόσιων αρχών, οι διακυβερνητικοί οργανισμοί, τα πολιτικά κόμματα και οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες, καθώς και οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.

Ιδιώτες δικηγόροι και εταιρείες νομικών πρέπει να εγγραφούν όταν ασκούν, για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους, δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από το Μητρώο. Κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες που εκπροσωπούν σε σχέση με τις καλυπτόμενες δραστηριότητες.

Το Μητρώο δεν καλύπτει την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών στον βαθμό που:

  • συνίστανται σε εκπροσώπηση πελατών στο πλαίσιο μιας συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η παραπομπή της διαφοράς στις δικαστικές ή τις διοικητικές αρχές,
  • συνίστανται σε παροχή συμβουλών σε πελάτη με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές τους είναι σύμφωνες με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ή
  • συνίστανται στην εκπροσώπηση πελατών και στη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών ή δικονομικών δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα ακρόασης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης σε διοικητικές ένδικες διαδικασίες, ενώ περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες δικηγόρων ή άλλων επαγγελματιών που συμμετέχουν στην εκπροσώπηση πελατών και διασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών ή δικονομικών δικαιωμάτων τους.

Σκοπός του μητρώου είναι να καταδείξει ποια συμφέροντα εκπροσωπούνται σε επίπεδο ΕΕ, από ποιον και για λογαριασμό τίνος — καθώς και τους πόρους που διατίθενται για τις εν λόγω δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης και της χορηγίας). 

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι προαιρετική. Για να ενημερωθείτε αναφορικά με τις διαδικασίες εγγραφής, πατείστε εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.