Εφαρμογή της “Πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες” στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 48/05.04.2024, ο Ν. 5099/2024 “Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις”.

Αντικείμενο του Νόμου είναι:

α) Ο ορισμός του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών, στις οποίες παρέχεται εξουσία επίβλεψης των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και επιβολής της Πράξης, καθώς και η ρύθμιση των επιμέρουςαρμοδιοτήτων τους.
β) Η διασφάλιση ότι οι εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και οι εντολές παροχής πληροφοριών που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές πληρούν κατά το περιεχόμενό τους τις απαιτήσεις της Πράξης.
γ) Η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
δ) Ο καθορισμός και η διαδικασία επιβολής αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών για τις παραβάσεις της Πράξης και του παρόντος νόμου.
ε) Η ρύθμιση ζητημάτων έννομης προστασίας και του δικαιώματος προσφυγής κατά των αποφάσεων του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των λοιπών αρμόδιων αρχών.
στ) Η δημιουργία μητρώου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου τήρησής του.

Διαβάστε στο ΦΕΚ για τις νέες αρμοδιότητες που αποκτά η ΕΕΤΤ, το ΕΣΡ και η ΑΠΔΠΧ στα πλαίσια των νέων ρυθμίσεων αναφορικά με τη δραστηριότητα παρόχων επιγραμμικής διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών της επιγραμμικής οικονομίας (πλατφόρμες).  

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.