Άδεια αποποίησης κληρονομίας με στοιχεία ενεργητικού (ΕιρΑθ 2944/2022)

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας

Αριθμός απόφασης 2944/2022

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο – αναστολή προθεσμίας αποποίησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης – κοινή αίτηση των γονέων ως ασκούντων τη γονική μέριμνα – κληρονομία που εμφανίζει ενεργητικό και παθητικό ίσης αξίας – αποδοχή με ευεργέτημα απογραφής – ασύμφορο αποδοχής

Απόσπασμα (1η δημοσίευση Justina.gr)

Κατά τη διάταξη του άρ. 1847 ΑΚ, ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν ο κληρονόμος δεν είναι ικανός για δικαιοπραξία, η ως άνω τετράμηνη προθεσμία τρέχει από τη γνώση της επαγωγής και του λόγου της, υπό τις προϋποθέσεις των άρ. 255 επ. ΑΚ, από το νόμιμο αντιπρόσωπό του {βλ. Παπαντωνίου, Κληρονομικό Δίκαιο, έκδοση 1972, σελ. 138). Γίνεται όμως δεκτό (ΕΑ 6967/1977 ΝοΒ 1978, 948) ότι συνιστά λόγο ανωτέρας βίας που αναστέλλει τη συμπλήρωση της προαναφερομένης προθεσμίας προς αποποίηση, ο χρόνος από τότε που ο νόμιμος αντιπρόσωπος υπέβαλε προς το Δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή αδείας αποποίησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Τέλος, αναφορικώς με την αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο, αυτή γίνεται κατά τις διατάξεις των άρ. 1526 και 1625 εδ. α’ περ. 1 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 2447/1996 σε συνδυασμό και με τα άρ. 1510 επ. ΑΚ, από τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα, μετά από σχετική άδεια του Δικαστηρίου (βλ. Δεληγιάννη Κούσουλα, ΟικΔικ, Έκδοση 1984, σελ. 287). […]

[…] Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο θανών είχε την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου επί οριζόντιας ιδιοκτησίας, συσταθείσας στην υπ’ αριθμ. X εργατική πολυκατοικία, εντός οικοπέδου κειμένου στο Δήμο X, Βόρειο Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, επί των οδών X και X, με ΚΑΕΚ XXXXXXXXXX/X/XXX, αξίας του δικαιώματος του, 15.956,35 ευρώ. Για το άνω δικαίωμα υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπέρ της τράπεζας «X», δυνάμει της υπ’ αριθμ. XXXXX/2006 διαταγής πληρωμής του παρόντος Δικαστηρίου, για το ποσό των 7.575,04 ευρώ, το οποίο προέρχεται από οφειλή δανείου.

Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η κληρονομιά του θανόντος έχει παθητικό περίπου 8.000,00 ευρώ, από ρυθμισμένες οφειλές του προς το Δημόσιο. Τα ως άνω έχουν ως αποτέλεσμα το ότι είναι ασύμφορη η αποδοχή της κληρονομιάς από το ανήλικο τέκνο των αιτούντων, αφού υπάρχει παθητικό και το ενεργητικό της δεν είναι αξιόλογο. Ως προς αυτό, η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης που αναφέρεται στη μείζονα σκέψη, αρχίζει από την επομένη της ως άνω γενομένης αποποίησης του πρώτου των αιτούντων και αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατάθεση της ένδικης αίτησης μέχρι την έκδοση της παρούσας, δεδομένου ότι η γνώση περί της επαγωγής και του λόγου αυτής κρίνεται στο πρόσωπο των νομίμων αντιπροσώπων του (ΑΠ 493/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) που είναι οι αιτούντες – γονείς του.

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι, παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στο ανήλικο τέκνο των αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής (άρ. 1902 παρ. 2 και 1527 ΑΚ), προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών και δαπανών υφίσταται προφανής ωφέλεια στο πρόσωπο του ανηλίκου, όπως χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια αποποίησης της κληρονομιάς. Επομένως, κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικώς βάσιμη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.