Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Βοηθό Ερευνητή

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Βοηθό Ερευνητή για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο με τίτλο «Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis».

Ο Βοηθός Ερευνητής θα κληθεί να συνδράμει στην έρευνα για:

 1. τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού,
 2. το ρόλο των ‘Ευρωπαϊκών’ αξιών στις πολιτικές διαχείρισης
 3. για τη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα στη διαχείριση της προσφυγικής ‘κρίσης’

Η θέση περιλαμβάνει δευτερογενή αλλά και επιτόπια έρευνα καθώς και κάποιες μετακινήσεις εκτός έδρας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να έχουν χρονική διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου με επί τόπου εργασία πλήρους απασχόλησης και συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια Δρ. Αγγελική Δημητριάδη και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, και είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο του 2018 και για 15 μήνες.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018

Αντικείμενο εργασίας

 • Έρευνα δευτερογενής και πρωτογενής για την υλοποίηση του έργου. Περιλαμβάνει έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις.
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια του έργου
 • Συγγραφή αναφορών και κειμένων εργασίας και προετοιμασία παραδοτέων
 • Συνεισφορά στη προετοιμασία οικονομικού απολογισμού και εκθέσεων προόδου του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκές σπουδές ή Διεθνείς Σχέσεις.
 • Απαραίτητη γνώση λειτουργίας Ευρωπαϊκών Οργάνων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και καλή γνώση των αποφάσεων διαχείρισης της ΕΕ για τη μετανάστευση ειδικά τη περίοδο 2014-2018.
 • Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην έρευνα και συγγραφή ερευνητικών αναφορών, καθώς και σε ερευνητική εμπειρία πεδίου.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο) με ιδιαίτερη έμφαση στην Αγγλική γλώσσα καθώς αποτελεί τη κύρια γλώσσα εργασίας του έργου.

Κατάθεση δικαιολογητικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «NOVAMIGRA», επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • μια επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση στην αγγλική γλώσσα. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή εμπειρία συνδέεται με τη θέση και πώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στη περιγραφή καθηκόντων.
 • το βιογραφικό τους σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές).
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον υπάρχουν), διαφορετικά δεκτή γίνεται και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους, π.χ. δείγμα γραφής στην αγγλική γλώσσα.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν μόνο εφόσον γίνει πρόταση σύναψης συνεργασίας.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.