Θέση ειδικού σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (EUIPO)

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διοργανώνει διαδικασία
επιλογής προκειμένου να καταρτίσει εφεδρικό πίνακα για την κάλυψη μίας ή περισσότερων κενών
θέσεων ειδικού σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να ασκήσουν κάποια από τα ακόλουθα καθήκοντα στον
τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας:
• θα εκπονούν αποφάσεις επί της ουσίας που αφορούν για παράδειγμα απόλυτους λόγους
απαραδέκτου, διαδικασίες ανακοπής και διαδικασίες ακύρωσης σημάτων και ακυρότητας
καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων,
• θα συμβάλλουν στην υλοποίηση οριζόντιων δραστηριοτήτων, όπως δραστηριότητες
εστίασης στον χρήστη, επιδόσεων, ποιότητας και διεύρυνσης των γνώσεων,
• θα εξετάζουν τους φακέλους προσφυγών και θα συντάσσουν αποφάσεις επί των
προσφυγών για λογαριασμό των πέντε τμημάτων προσφυγών και του τμήματος μείζονος
συνθέσεως σχετικά με όλες τις υποθέσεις σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων,
• θα συμμετέχουν στις διαδικασίες αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών των τμημάτων
προσφυγών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών,
• θα συνδράμουν στην έρευνα και ανάλυση της νομολογίας των τμημάτων προσφυγών και
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων,
• θα συμμετέχουν σε εσωτερικά δίκτυα νομικών και βασικών επιχειρηματικών προγραμμάτων,
• θα παρέχουν νομικές συμβουλές και βοήθεια στα τμήματα και στα μέλη του προσωπικού για
την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Γραφείου που αφορούν τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας,
• θα ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι του EUIPO ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ,
• θα παρέχουν νομική υποστήριξη για τη σύγκλιση των πρακτικών ΔΙ του Γραφείου με τις
πρακτικές των εθνικών γραφείων καθώς και σχετικά με άλλες δραστηριότητες ευρωπαϊκής
και διεθνούς συνεργασίας,
• θα ασκούν δραστηριότητες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραβίασης των
Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στα οποία περιλαμβάνεται το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας,
• θα αναλύουν, θα εκπονούν και θα συντάσσουν σύνθετα νομικά κείμενα και έγγραφα
πολιτικής, όπως κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου ή έγγραφα στον τομέα της εκδίκασης
διαφορών ή επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
• θα εκπαιδεύουν και θα καθοδηγούν τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους στα καθήκοντά
τους,
• θα συντονίζουν, θα παρακολουθούν και θα επιβλέπουν το προσωπικό,
• θα συμβάλλουν στην κατάρτιση σχεδίων διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, υπομνημάτων και
εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών.

Καθήκοντα που αφορούν το σύνολο του προσωπικού:
• Να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του EUIPO σύμφωνα με το Στρατηγικό
Σχέδιο.
• Να εκτελούν κάθε άλλο καθήκον ή αρμοδιότητα που ενδέχεται να ανατεθεί από τον
προϊστάμενο του αντίστοιχου τμήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους
ακόλουθους όρους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
Γενικοί όροι
• Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της νομοθεσίας
περί στρατολογίας
• Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων
καθηκόντων
• Να πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Εκπαίδευση
• Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές
σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με πτυχίο νομικής ή ισοδύναμο τίτλο
σπουδών
.
Επαγγελματική πείρα
• Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 έτη συναφούς επαγγελματικής πείρας πλήρους
απασχόλησης σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο των καθηκόντων που περιγράφονται
στην ενότητα «Καθήκοντα».
Γλωσσικές γνώσεις
• Να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο C1) –
Γλώσσα 1.
• Να διαθέτουν καλή γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (τουλάχιστον επίπεδο
B2) – Γλώσσα 25
.
Τα αναφερόμενα επίπεδα αντιστοιχούν στα επίπεδα που καθορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.
Δεξιότητες πληροφορικής
Απαιτείται υψηλού επιπέδου γνώση υπολογιστών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εκτεταμένη πρακτική πείρα στη χρήση εφαρμογών υπολογιστών, όπως το MS Office ή παρόμοια πακέτα λογισμικού (κυρίως Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS project), στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (σε επίπεδο χρήστη) και στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.