Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέως

Η σύσταση “Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας” προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, που άρχισε να ισχύει την 20-11-2017. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών αξιόποινων πράξεων καθώς και των συνεργών σε αξιόποινες πράξεις οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 120 του εν λόγω κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού πρώτα συσταθεί, θα αρχίσει τις δραστηριότητές της σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση της Επιτροπής, αλλά όχι νωρίτερα από 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Το διάστημα μεταξύ της έναρξης ισχύος του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της ημερομηνίας κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει τις δραστηριότητές της θα αφιερωθεί στη σύσταση του νέου οργάνου της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και την αρχική διοικητική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μέχρις ότου η τελευταία αποκτήσει την ικανότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της.

Η Ευρωπαική Επιτροπή προκήρυξε θέση για τη στελέχωση της ως άνω Αρχής, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφορά μη ανανεώσιμη θητεία επτά ετών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Για να συμμετάσχουν στο στάδιο της επιλογής, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
Ιθαγένεια: να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Επαγγελματική εμπειρία: να είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος και να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στο ύπατο εισαγγελικό ή δικαστικό αξίωμα στο αντίστοιχο κράτος μέλος τους, να παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και να διαθέτουν τη σχετική πρακτική πείρα στα εθνικά νομικά συστήματα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η οποία να έχει αποκτηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
Γλώσσες: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν σε βάθος γνώση μίας από τις γλώσσες της Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας της Ένωσης, όπως απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού (2).
Ηλικία: ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του/της για 7 έτη και να συνταξιοδοτηθεί το αργότερο στην ηλικία των 70 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι εάν απαιτηθεί παράταση πέραν της ηλικίας των 66 ετών, η παράταση θα χορηγείται αυτοδικαίως από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι/-ες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 63ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο διορισμού, η ημερομηνία του οποίου αναμένεται να είναι η 1η Μαρτίου 2019.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νομοθεσία περί στρατολογίας που εφαρμόζεται για την περίπτωσή τους, να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να πληρούν
τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα πρέπει να κατέχει ή να είναι σε θέση να αποκτήσει έγκυρη πιστοποίηση διαβάθμισης ασφαλείας σε επίπεδο EU Secret από την εθνική αρχή ασφαλείας της χώρας του/της.

Διαβάστε την προκήρυξη, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.