ΜΠρΑθ 2343/2016: Ακύρωση δ.π. λόγω καταχρηστικότητας

2343/2016 ΜΠΡ ΑΘ (πηγή: Nomos)
Διαταγή πληρωμής. Η αιτούσα τη διαταγή πληρωμής τράπεζα ενήργησε κατά κατάχρηση δικαιώματος, διότι, αν και γνώριζε ότι η ανακόπτουσα αποτελούσε μια κερδοφόρα επιχείρηση και μπορούσε να ενταχθεί στη Γ’ φάση ΤΕΜΠΕ, αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή της, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής των οφειλών της. Δεκτός ο λόγος της ανακοπής εκ του άρθρου 281 ΑΚ.

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2343/2016

Δικαστής: ΧΡ. AΥΓΕΡΗ, Πρωτόδικης

Στην προκειμένη περίπτωση οι ανακόπτοντες με τον πρώτο λόγο ανακοπής ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να ακυρωθεί π προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής για το λόγο ότι η αδυναμία καταβολής των οφειλών δυνάμει των οποίων εκδόθπκε η ως άνω διαταγή πληρωμής οφείλε­ται αποκλειστικά στπ καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους τπς αρχικής καθ’ πς η οποία αρνήθπκε να δώσει τπν έγκριση τπς ώστε π πρώτη ανακόπτουσα να υπαχθεί στην Υπουργική Απόφαση 5198/485 (ΦΕΚ Β, 21.05.2010) η οποία αφορού­σε τπν στήριξη των επιχειρήσεων για αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών από τπν επέκταση του ΤΕ-ΜΠΜΕ ΑΕ «Γ φάση» μέσω εγγύησης χαμηλότοκων δανείων ενώ π τελευταία πληρούσε τις προϋποθέσεις για τπν υπαγω­γή της σε αυτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ανα­κοπή. 0 ισχυρισμός αυτός αποτελεί ένσταση ερειδόμενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και θα πρέπει να ερευνπθεί πε­ραιτέρω κατ ουσίαν.

…Η κατάσταση αυτή οφείλεται στπν καταχρηστική συμπε­ριφορά εκ μέρους της καθ` πς π οποία αν και γνώριζε ότι π πρώτη ανακόπτουσα αποτελούσε μία υγιή επιχείρηση με κέρ­δη η οποία ανταποκρινόταν στπν οικονομικές τπς υποχρεώ­σεις και είχε όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στην Γ φάση τπς ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως είχε ενταχθεί και στη Β φάση ΤΕΜΠ- ΜΕ οπότε και έλαβε δάνειο ύψους 41.000,00 το οποίο και εξυπηρετούσε, ωστόσο αρνήθπκε να δώσει τπν έγκρισή τπς γι’αυτό, χωρίς μάλιστα να απαντήσει εγγράφως, ως όφειλε με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Έπραξε δε όλα τα ανωτέρω ενώ γνώριζε τπν οικονομική κρίσπ που βίωνε ο κλάδος του συνόλου των επιχειρήσεων ήδη από το έτος 2008 και για το λόγο αυτό, μάλιστα, δημιουργήθηκαν τα ανωτέρω προγράμματα προς οικονομική τους ενίσχυση και ενώ το Δεκέμβριο του έτους 2011 οι τράπε­ζες είχαν λάβει συνολικά 163.000.000.000 ευρώ εγγυ­ήσεις του Ελληνικού Δημόσιου από τα οποία το ποσό των 93.000.000.000,00 ευρώ προορίζονταν για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους σύμφωνα με το Ν. 3723/09.12.2008 σε συνδυασμό με τους Ν 3845/2010,3872/2010 και 3965/2011.

Κατά συνέπεια ο πρώτος λόγος ανακοπής θα πρέπει να γί­νει δεκτός ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν και να ακυρωθεί π δι­αταγή πληρωμής.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.