ΔΕΕ C-157/15: Νόμιμη η απαγόρευση μουσουλμανικής μαντίλας σε χώρους εργασίας

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΔΕΕ επί της υποθέσεως C-157/15 σε σχέση με το ζήτημα της απαγόρευσης περιφοράς εργαζομένων με εμφανή θρησκευτικά σύμβολα, όπως είναι η μαντίλα για τις μουσουλμάνες γυναίκες, εν ώρα υπηρεσίας. Το Δικαστήριο ασπάστηκε τις προτάσεις του Γενικού του Εισαγγελέα επί του θέματος, τις οποίες θα βρείτε σχολιασμένες εδώ. Ειδικότερα το διατακτικό της αποφάσεως έχει ως ακολούθως:

“Το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, έχει την έννοια ότι η απαγόρευση της μουσουλμανικής μαντίλας που απορρέει από εσωτερικό κανόνα ιδιωτικής επιχειρήσεως, ο οποίος δεν επιτρέπει την εμφανή χρήση οιουδήποτε πολιτικού, φιλοσοφικού ή θρησκευτικού συμβόλου στον χώρο εργασίας, δεν συνιστά άμεση διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων κατά την έννοια της οδηγίας αυτής.

Αντιθέτως, ένας τέτοιος εσωτερικός κανόνας ιδιωτικής επιχειρήσεως ενδέχεται να συνιστά έμμεση διάκριση κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2000/78, εάν αποδεικνύεται ότι η επιβαλλόμενη εκ πρώτης όψεως ουδέτερη υποχρέωση συνεπάγεται, εν τοις πράγμασι, τη μειονεκτική μεταχείριση κάποιων προσώπων λόγω ορισμένης θρησκείας ή ορισμένων πεποιθήσεων, εκτός εάν τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν θεμιτό σκοπό, όπως η εκ μέρους του εργοδότη τήρηση μιας πολιτικής φιλοσοφικής, θρησκευτικής και πολιτικής ουδετερότητας στις σχέσεις του με τους πελάτες του, και εάν τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.”

Η απόφαση αναμένεται να απελευθερώσει την απαγόρευση χρήσης θρησκευτικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους εν γένει, η οποία δρομολογείται τους τελευταίους μήνες σε πολλα κράτη μέλη της ΕΕ, μετά ιδίως τα τρομοκρατικά χτυπήματα των ετών 2015-2016. Διαβάστε για την τάση αυτή, εδώ.

Ολόκληρη η απόφαση του Δικαστηρίου.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.