Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων: Απόδειξη ελαττώματος εμβολίου

Κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 85/374: «Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του.»

Το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας ορίζει: «Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα καθώς και την αιτιώδη συνάφεια, μεταξύ ελαττώματος και ζημίας.»

Κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας: «Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό, εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων:

α)      της εξωτερικής εμφάνισης του προϊόντος·

β)      της ευλόγως αναμενόμενης χρησιμοποίησης του προϊόντος·

γ)      του χρόνου κατά τον οποίο το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία.»

Στην υπόθεση C-621/15 το ΔΕΕ κλήθηκε να ερμηνεύσει τις παραπάνω διατάξεις για να απαντήσει στο ερώτημα, πώς αποδεικνύεται η ελαττωματικότητα εμβολίου, όταν επικρατεί σχετικά έλλειψη ομοφωνίας στην επιστημονική κοινότητα.

Το Δικαστήριο απεφάνθη, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο εθνικός δικαστής δύναται να αποφασίσει βάσει τεκμηρίων. Αυτό ισχύει, εφόσον ορισμένα πραγματικά στοιχεία που επικαλείται ο ενάγων συνιστούν σοβαρές, ακριβείς και συγκλίνουσες ενδείξεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη ελαττώματος του εμβολίου και αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του ελαττώματος αυτού και της επικαλούμενης ασθένειας.

Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει ωστόσο να μεριμνούν, ώστε η συγκεκριμένη εφαρμογή εκ μέρους τους των εν λόγω κανόνων αποδείξεως να μην καταλήγει σε παράβαση του κανόνα περί του βάρους αποδείξεως που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο 4, ούτε να θίγει την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ευθύνης που θεσπίζει η οδηγία 85/374/ΕΟΚ.

Διαβάστε την απόφαση, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.